Vydáme se v ČR cestou decentralizace výroby energie?

13.12.2012

EFEKTIVNÍ VÝROBA I SPOTŘEBA  Centrální výroba elektřiny se v ČR realizuje převážně na velkých systémových tepelných elektrárnách (dále: TE).

Svůj výkon vyvádějí do nadřazené soustavy – nejvyšší napěťová hladina 400 kV, nebo 220 kV. Odtud se přenáší po vedeních (směrem „dolů“) do místa spotřeby a transformuje se až na úroveň napětí v domácnostech, institucích, továrnách – napěťová hladina 0,4 kV. Takovou distribucí elektřiny do koncového odběrného místa vznikají v elektrizační soustavě ztráty až 14,7 % (viz tabulku).

Decentralizace výroby energie mj. vyvolá tlak na vznik a zdárné fungování tzv. virtuálních elektráren.
Decentralizace výroby energie mj. vyvolá tlak na vznik a zdárné fungování tzv. virtuálních elektráren.

Alarmující fakta pro další příp. rozvoj TE shromáždila aliance CZEPHO. Mj. poukázala, že:

  • 55 % vstupní energie v palivu se ztratí formou nevyužitého tepla;
  • 13,5 % elektřiny se ztratí při dopravě k zákazníkovi;
  • 3% se použije na krytí vlastní spotřeby elektráren;
  • pouze 28,5 % energie z paliva se dostane ve formě elektřiny ke spotřebiteli.

Zvyšováním podílu decentrální výroby elektřiny, tj. jejím umístěním do blízkosti její spotřeby, lze ztráty v sítích snížit minimálně o jednotky procent. Jedná se o optimalizaci drahé dopravy elektřiny ke koncovému odběrateli z velkých systémových elektráren (poplatky za přenos, transformaci a distribuci + daň z elektřiny).

Decentrální výroba elektřiny se proto bude stále více stávat předmětem zájmu jako součást zdrojové základny, a to z hlediska snížení ztrát v sítích elektrizační soustavy, zvýšení zabezpečenosti dodávek a v době růstu asijských ekonomik bude upřednostněn i její ekonomický přínos. Růst spotřeby klasických fosilních paliv ve velkých ekonomikách způsobí výhledově další nárůst cen silové elektřiny vyráběné v tepelných elektrárnách.

Zranitelnost zařízení centrálních energetických soustav v době výskytu teroristických činů je všeobecně známá. Decentrální zdroje mohou v tomto směru významně zvýšit zabezpečenost dodávek. Jednobodové napájení odběratele ze sítě distributora elektřiny se postupně změní na vícebodové napájení ze sítě a z jeho vlastních AZE (FVE, VTE v součinnosti s ukládáním elektřiny do akumulátorů, do akumulačního ohřevu vody ve velkých bojlerech apod.).

Efekty decentrální výroby elektřiny

Přínosů tohoto způsobu výroby a dodávek elektřiny je několik. V popředí figuruje úspora z titulu optimalizace ztrát elektřiny, k nimž dochází při transformaci a dopravě elektřiny. Elektřina směřuje z místa vyššího napětí do místa nižšího napětí a tudíž se spolehlivě spotřebuje v blízkosti místa výroby. Nebude tedy dopravována na veliké vzdálenosti.

Tento efekt je kompenzován příspěvkem za decentrální výrobu podle cenových rozhodnutí ERÚ. Reálný přínos je patrně vyšší. Bereme-li v úvahu například cenu silové elektřiny (1 500 Kč/MWh), pak by samozřejmě reálné ocenění decentrální výroby mohlo být vyšší (viz tabulka níže).

screen_shot_2013-10-31_at_14.58.10.png

Nevyužití přepravních cest

Vyjděme z premisy, že elektřina, která se vyrobí v nižších napěťových úrovních, se tam také spotřebuje. Při současném modelu trhu s elektřinou obchodník konečnému odběrateli vždy účtuje cenu poplatků za distribuční služby, tj. za službu přenosové a distribuční sítě. A to i když obchodník elektřinu nakoupí z decentrální výroby ze stejné napěťové úrovně, do níž ji následně prodá, a je zřejmé, že tyto služby nevyužívá, event. využívá pouze částečně. Část platby zákazníka, poukázaná provozovateli distribuční a přenosové soustavy za služby sítí po napěťových úrovních, kudy elektřina ve skutečnosti neprošla, by mohla být převedena provozovateli decentrálního zdroje (AZE + KVET). O takto přiznané částky může být snížen tzv. „zelený bonus“. Tím se zároveň zmenší finanční zatížení státních příspěvků na podporu AZE, které byly v minulosti nastaveny naprosto chybně. Nebude zapotřebí zavádět žádné retroaktivní daně, resp. bude možné tyto daně snížit.

Způsob a výše zpoplatnění silové elektřiny a dopravy elektřiny, tzv. kumulované ceny za služby sítí v Kč/MWh (ceny jsou uvedeny bez DPH), znázorňuje následující výčet základních poplatků, z nichž sestává koncová cena elektřiny v odběrném místě:

Poplatek za dodávku výrobce/obchodníka silové elektřiny za tržní cenu (určující je burza s elektřinou), nezávisle na tom, do jaké napěťové úrovně.

Ceny dodávané silové elektřiny jsou funkcí „ratingu“ – tvaru odběrového diagramu, momentální cenové úrovně na burze a také je ovlivňuje okamžitý kurz EUR/Kč.

Poplatek za služby provozovatelů sítí (doprava elektřiny, včetně systémových služeb), a to tak že se rozlišuje z jaké napěťové úrovně je elektřina odebírána, je účtována odběrateli v různých formách. Jsou to diferencované poplatky za služby přenosové a distribuční sítě, které musí obchodník poukázat Provozovateli přenosové soustavy, nebo Provozovatelům distribučních soustav.

Je zřejmé, že poplatky za dopravu elektřiny ke koncovým odběratelům na úrovni NN jsou obrovské a značně prodražují koncovou celkovou cenu elektřiny v odběrném místě. Veškeré tyto náklady u decentralizovaných zdrojů elektřiny odpadají: elektřina, která se vyrobí v nižších napěťových úrovních, se tam také spotřebuje. Okolní elektrizační soustavy to již zvládají a koncepčně decentralizovanou výrobu elektřiny podporují. V podmínkách ČR je stále upřednostňována homogenní centralizovaná energetika ovlivňovaná pouze monopolním chováním tří dominantních provozovatelů sítí a dodavatelů elektřiny.

Zvýšení bezpečnosti dodávek elektřiny

Decentrální zdroje mohou plnit funkci náhradního zdroje elektřiny, pokud se s touto variantou počítá již při projektu. Větší počet dispečersky řízených zdrojů (stovky až tisíce) vytvoří velmi spolehlivý „decentralizovaný zdroj – virtuální elektrárnu“. Operativní řízení takové virtuální elektrárny je však nutné podpořit motivující cenotvorbou. Ta v současnosti chybí. Tím je myšleno vhodné zařazování výkonů z virtuální elektrárny do systému podpůrných služeb na základě předem stanovených ekonomických podmínek pro provozování decentrálních rychlých (hybridních) zdrojů.

Současný model, při němž je zisk energetické společnosti závislý na množství prodané energie bez ohledu na účel a efektivitu jejího využití, již nebude vyhovovat potřebám společnosti. Stávající systém má velkou slabinu: závislost na neobnovitelných zdrojích energie. Dříve nebo později bude změna nevyhnutelná.

Je spravedlivé mít nárok na zařazení decentralizovaných zdrojů jako jedné z alternativních voleb, a to na základě jejich svobodné integrace do systému tzv. „virtuální elektrárny“. Fosilní paliva budou postupně nahrazena alternativními zdroji a společně s jadernou energetikou a s využíváním energetického potenciálu biomasy lze zachovat energetický rozvoj společnosti.

Model decentralizované energetiky umožňuje svobodné rozhodování o dlouhodobém zásobování vlastními zdroji pro domácnosti, města, firmy apod. Pro tyto zdroje lze alokovat poměrně rychle soukromé finanční prostředky a financování jednotlivých projektů je tak velmi flexibilní. S rozvojem tohoto segmentu trhu lze očekávat vyšší zaměstnanost v regionech a rozvoj nových služeb v energetice.

Bude účelné předvídat a regulovat dodávky z obnovitelných zdrojů na regionální (městské, obecní) úrovni. Oproti dnešnímu fungování centralizované sítě patrně vznikne pozice lokálních, či regionálních energetických správců, kteří budou zastupovat určitou skupinu mikrovýrobců a řídit dodávky do soustavy.

 screen_shot_2013-10-31_at_14.58.22.png

 

NÁZOR EXPERTA:

Ing. Miroslav Vrba, CSc., člen představenstva ČEPS

Rozvoj decentralizované výroby v ČR i ve státech EU jde ruku v ruce s nárůstem využívání alternativních zdrojů, zejména energie větru, slunce a biomasy. Tento boom, který v Evropě registrujeme v posledních 5 letech, je založen na podpůrných schématech zavedených v souladu se směrnicí Evropské komise 2001/77/ES o podpoře elektřiny vyrobené z AZE na vnitřním trhu s elektřinou.

Další rozvoj decentralizované výroby elektřiny v současnosti výrazně závisí na formě a výši podpor směřujících do využívání AZE. Pokud je podpora těchto zdrojů nastavena adekvátně podmínkám daného státu/regionu, může stát různými nástroji řídit rozvoj AZE podle potřeb.

Autor: spe

Svět plný energie > Zajímavosti > Vydáme se v ČR cestou decentralizace výroby energie?

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: