Corporate Identity in the Czech Republic

24.10.2011

Přečetli jsme za Vás Před časem u nás vyšel sborník „Corporate Identity in the Czech Republic“ zahrnující období 1990- 2007. Mimo jiné se dotýká fenoménu jednotného vizuálního stylu. ce4.jpg

Svět 21. století je propojený rozmanitými možnostmi nových prostředků komunikace. V zaměstnání, nákupním centru, při návštěvě kulturního představení či přímo doma, všude se dostaneme do styku s identitou jiných lidí, podniků a jejich výrobků i organizací, jejichž prostřednictvím naplňujeme naše přesvědčení, osobní ambice a plány. Tuto identitu vnímáme jako image a vytváříme si o ní vlastní názor.

Image však není jen pouze mechanicky poskládaný obraz našich smyslových vjemů. Je to prostředek a zároveň výsledek komunikace mezi námi a okolím. Její charakter závisí na našich životních zkušenostech, kulturním zázemí, invenci, vitalitě a schopnosti komunikovat. Její podoba je výrazně ovlivněna intenzitou našeho smyslového vnímání, které je vázáno na podstatu komunikovaného sdělení. Image může nabývat žádoucích i nežádoucích forem. Pro naše obecné posuzování a komunikaci je však podstatné, zda je pozitivní nebo negativní.

V analogii k vnímání vlastní identity a budování image stojí snaha každé firmy, obchodní společnosti, nebo společenské organizace odlišit se od své konkurence a vytvořit si mezi lidmi povědomí o atraktivní, důvěryhodné a perspektivní pozici. Firmy jsou jako lidé – mají individuální charakter, kulturní a společenské vazby, vlastní filozofii. Avšak pro veřejnost často představují neosobní subjekty bez viditelných znaků životní vitality.

Firemní (korporátní) image charakterizujeme nejčastěji jako způsob, kterým je firma vnímá - na svým okolím. Je soubor všech poznatků, které jsou o ní veřejně dostupné. Co o ní lidé ví a co si o ní myslí. Korporátní identita je dynamický a pečlivě zkoordinovaný systémem, který efektivně komunikuje to, jak každá firma vypadá, co chce o sobě říct a jak se chce vůči svým spotřebitelům i vlastním zaměstnancům chovat.

Celá problematika korporátní identity (Corporate Identity) čili firemního, nebo také podnikového stylu zahrnuje tři základní oblasti:

  • Jednotný vizuální styl (Corporate Design)
  • Korporátní a marketingovou komunikaci (Corporate Communications)
  • Jednotnou firemní kulturu (Corporate Culture)

Tyto tři složky zpětně působí i na vnímání korporátní image.

Jednotný vizuální styl (Corporate Design) je projev samostatné existence každé společnosti na trhu. Měl by vycházet z předem definované firemní filozofie. Z hlediska své kreativní a výtvarné podstaty je nejviditelnější částí firemního stylu, kterému dodává příslušný vizuální charakter. Prostřednictvím Corporate Designu se v lidech rodí emoce, které jsou důležitý prvek pro vnímání příslušné korporátní identity.

Korporátní a marketingová komunikace (Corporate Communications) pomáhá průběžně zlepšovat pozici daného subjektu na trhu a budovat spokojenost svých zákazníků s její produkcí nebo nabídkou služeb. Prostřednictvím těchto pravidel každá společnost komunikuje kvalitu své nabídky a produkce v souladu s vlastní identitou.

Jednotnou firemní kulturu (Corporate Culture) tvoří souhrn sdílených postojů, názorů a přesvědčení  zaměstnanců společnosti, které generují její vnitřní atmosféru. Kulturní obraz společnosti navazuje na její historické tradice, vývojové trendy a ekonomické „zdraví“. Má zásadní vliv na pozitivní pracovní atmosféru
ve fi rmě a posiluje loajalitu jejích zaměstnanců. Projevuje se v normách, stupnicích hodnot, vnitřním klimatu, stylu řízení, které utvářejí systém komunikace firmy uvnitř i na venek. Lidé velmi citlivě vnímají soulad mezi tím, co o sobě firma, nebo společenská organizace říká a tím, jak se pak skutečně na veřejnosti
profiluje.

Korporátní identita není jen nástroj pro defi nování a komunikování pozice firmy na trhu. Je také prostředek k cílenému rozvoji její budoucí image a naplnění její růstové vize. Vytvořit silnou a nadčasovou identitu společnosti je dlouhodobý proces. Všechny oblasti korporátní identity jsou také předmětem důsledné kontroly. Jejich obcházení znehodnocuje investice vynaložené do rozvoje společnosti. Když se je podaří po určité době opravdu prosadit, stávají se významným nástrojem účinné marketingové strategie. Lidé preferují na trhu takové subjekty, které dobře znají a kterým v podstatě důvěřují.

Jednotný vizuální styl

Pro vznik a udržení kvalitní image má klíčový význam úroveň a vysoká profesionální kvalita vizuální prezentace každé firemní identity. Jednotný vizuální styl je důležitým souborem pravidel a vizuálních standardů. Všem zaměstnancům podniku jednoznačně sděluje všechny aspekty budování korporátní identity. Jako systém pravidel organizuje všechny své prvky v jeden funkční celek a v co nejvyšší estetické
kvalitě. Je zaměřen na plnění dvou základních komunikačních funkcí. Externí identifikace: má za cíl zesílit význam a pozici společnosti na trhu pro externí cílové skupiny (zákazníci, obchodní partneři, investoři, média, nebo osobnosti veřejně činné) a měnit celkové vnímání firemní image těmito skupinami. Interní identifikace přispívá ke zvýšení motivace a důvěry zaměstnanců ve směřování společnosti a ke ztotožnění
se s celkovou úrovní její firemní kultury.


Obě funkce mají výrazný vliv na ekonomické výsledky. Mohou zvýšit úroveň produkce a jejich prodej, kvalitu a efektivitu práce.

Zásadními požadavky na jednotný vizuální styl a jeho charakter jsou:
– srozumitelnost a čitelnost;
– otevřenost vůči potencionálnímu rozšíření podnikatelských či organizačních aktivit;
– atraktivita a estetická kvalita a
– soulad funkce s formami firemní komunikace a postavením společnosti na trhu.

Základními stavební prvky každého vizuálního stylu jsou: značka (logo, logotyp), firemní typografie (písmo), firemní barevnost a doplňkové vizuální elementy, které tvoří sjednocující prvky designu.

Značka (logo, logotyp)

Vznik značky (základního stavebního prvku Corporate Designu) by neměl být nikdy samovolný, náhodný proces. Značky jsou naším všudypřítomným společníkem. Umožňují všem subjektům (menším či větším) firmám, společenským organizacím, politickým stranám, nebo mediálním korporacím identifikovat svou
přítomnost ve světě.

Z hlediska funkce by značka měla být jednoduše zapamatovatelný a čitelný symbol. Z estetického a výtvarného hlediska by měla být nadčasová. Jak rozsahem své užitné trvanlivosti, tak kvalitou své typografické formy, barevným laděním a mírou tvarové stylizace ve výtvarném výrazu. Tvar značky je pro její celkové vnímání důležitější, než její barevnost.

Značky existují více jak 5000 let. Některé (kupř. keramické značky, nebo papírové vodoznaky) přetrvávají dodnes. Jiné (třeba heraldické znaky) jsou v moderním světě často reinterpretovány, nebo parafrázovány, takže se vzdalují své původní funkci.

Značka může být doplněna systémem jiných značek. Tvarována do třídimenzionální podoby, přeložena do jiných jazyků a užívána v kontextu různých kultur a prostředí. Primárně jsou značky vždy ve spojení se subjektem, který jejich prostřednictvím komunikuje k určité specifické skupině (tzv. Target Group). Značky mohou individualizovat firmu nebo její produkty a říci více o její podstatě.

Protože firmy jsou často lidmi vnímány jako subjekty s nejasnými znaky života, korporátní značka (logo), jako viditelný prostředek jejich identity, pomáhá tvář firmy „polidštit“ a prezentovat její image v osobní rovině formou jednoduchého symbolu.

Základními procesy, které je nutno při vzniku každé nové značky aplikovat, jsou:

– definovat jednoznačně potřeby a požadavky daného subjektu, pro který nová značka vzniká;

– definovat klíčová slova, která tvorbu nové identity podpoří a zároveň komunikují její jedinečnost;

– stanovit postavení (positioning) nové značky na trhu;

– uplatnit vysokou míru kreativního myšlení a dodat nové značce unikátní styl a

– finalizovat a důsledně aplikovat novou značku v systému jednotné vizuální komunikace prostřednictvím kvalitně zpracovaného grafického manuálu.

Změna vizuálního stylu

I když je značka nějakého subjektu považová na za kvalitní a téměř dokonalou, často se stává, že v průběhu času dochází k její změně nebo k částečné úpravě ( tzv. re - design). Taková změna neprobíhá nikdy náhodně. Je vynucena objektivními okolnostmi. Ke změně by rozhodně neměl vést fakt, že se stávající značka uživateli již nelíbí. I když jsou estetická hlediska laickou veřejností většinou upřednostňována nad odbornou analýzou, každá změna značky by měla mít vždy své opodstatnění, mj. i proto, že se jedná o finančně a organizačně nákladný proces. V kontextu fungování každé firmy nebo organizace by taková změna měla mít vždy vazbu na změnu podmínek fungování subjektu v podmínkách trhu, nebo forem komunikační strategie.

Nejčastější důvody změny vizuálního stylu jsou:

- změna vlastníka (chce deklarovat změny, které souvisí s jeho příchodem);

- změna situace na trhu (příchod nového konkurenta, nové technologie);

- změna komunikační strategie (firma reviduje svou hodnoty, záměry) a

- změna cílové skupiny.

Jednotný vizuální styl/ Corporate Design/ je jeden z nejdůležitějších nástrojů marketingové komunikace. V době kdy se stírají rozdíly mezi kvalitou zboží a služeb, dokáže být kvalitní vizuální prezentace tím rozhodujícím kritériem, přidanou nadhodnotou, která rozhoduje o nákupu produktu či volbě dodavatele.

O designu lze hovořit jako o skutečném fenoménu. R,Z

Autor: spe

Svět plný energie > Zajímavosti > Corporate Identity in the Czech Republic

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: