Potřebuje ČR novou státní energetickou koncepci?

22.7.2012

STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE SEK je jedním ze základních pilířů hospodářské politiky státu. U nás zatím poslední verzi schválila vláda 10. 3. 2004.

Definovala tehdejší priority a cíle ČR v energetickém sektoru. Načrtla realizační nástroje energetické politiky státu. Měla přispět k vytváření podmínek pro spolehlivé a dlouhodobě bezpečné dodávky energie v souladu se zásadami udržitelného rozvoje a za přijatelné ceny. Výhled zněl: do roku 2030. V současnosti MPO ČR připravuje novou aktuální SEK.


Průmyslově rozvinuté země nejsou s to omezit vysokou těžbu a spotřebu fosilních zdrojů.
Průmyslově rozvinuté země nejsou s to omezit vysokou těžbu a spotřebu fosilních zdrojů.

Při koncipování tak významného dokumentu třeba vyhodnotit plnění dosavadních cílů energetické politiky, přihlédnout k vývoji globální ekonomiky, k zahraničním zkušenostem, postupům a standardům EU, k závazkům ČR z mezinárodních smluv v oblasti energetického hospodářství a životního prostředí. Tvůrci nové SEK musí při volbě priorit, cílů a souboru nástrojů komplexně provázat a respektovat hlediska energetická, ekologická, ekonomická i sociální.

Sisyfovský úkol

- soudí o přípravě nové SEK oslovení experti. Oceňují, že se v minulé dekádě podařilo dosáhnout jednoho z rozhodujících cílů energetického a teplárenského sektoru: rozvinout domácí trh s energiemi a provázat jej s evropským. Tento složitý proces přitom razantně ovlivňovala řada vnitřních i vnějších faktorů. Na jednom z předních míst tenčící se zdroje tuzemských surovinových vstupů a rostoucí ceny primárních paliv doma i ve světě. Česká ekonomika (a v jejím rámci i česká energetika) se musela vyrovnat také s důsledky globální ekonomické krize. ČR implementovala do svého právního prostředí řadu evropských principů a eliminovala byrokratické zábrany pro otevřené konkurenční prostředí.

Český energetický mix, který se vytvářel po desetiletí, je relativně vyvážený. Nicméně: do budoucna s ním v dnešní podobě nevystačíme. Stávající dominantu fosilní energetiky třeba postupně nahradit moderními a ekologičtějšími zdroji. Ať již alternativními, anebo jadernými. To se nám ale nedaří dostatečně rychle a s minimální zátěží pro celou výrobní i terciární sféru. Naopak: nutnou substituci fosilní energetiky za neuhlíkovou zatím organizačně nezvládáme. Varovnou ukázkou může být tzv. boom fotovoltaiky po česku.

Energetická náročnost české ekonomiky je oproti evropskému průměru stále vysoká. A neméně vysoké jsou u nás i platby za energii a za teplo. Patří k nejvyšším v Evropě. Praxe dokumentuje, že růst cen a hypertrofie daňové zátěže k nápravě naší energetické rozmařilosti zatím dostatečně nepřispěly. Zdražování energetických vstupů bylo ziskové pro domácí těžaře uhlí a importéry ropy a plynu ze zahraničí. Citelně však postihlo jejich zákazníky a povážlivě podvazuje konkurenceschopnost českého
průmyslu.

Odkud a jaké zdroje použijeme?

Už tzv. Pačesova komise odborníků před léty nabádala domácí politiky k efektivnímu využití domácích zdrojů energie, zejména uhlí. Jenže tzv. Pithartovy limity v Podkrušnohoří platí nadále. To kritizují zejména české teplárny, jimž postupně končí dosavadní smlouvy na dodávky uhlí.

Samozřejmě: energii a teplo bychom časem dokázali vyrábět i z importovaných zdrojů, zejména ze zemního plynu. Jenže: akceptuje stále dražší dovoz surovinových vstupů také český zákazník? Jak do budoucna zajistíme svou energetickou bezpečnost z některých dodavatelsky a tranzitně nespolehlivých teritorií?

Ani nová SEK nebude chrlit žádná zázračná, okamžitě působící technicky, ekonomicky a provozně akceptovatelná řešení. Odborníci apelují: měla by zamezit oběma dosavadním extrémům. Jak krátkozrakému drancování zbytků domácích energetických surovin, tak se vydat všanc jejich importérům z ciziny. Určitou garanci představuje pružná struktura energetického mixu.

Energetická náročnost české ekonomiky je oproti evropskému průměru stále vysoká.

To vyžaduje dále diverzifikovat druhovou strukturu spotřeby primárních energetických zdrojů, optimalizovat teritoriální skladbu dodavatelů dovážených kapalných a plynných paliv a souběžně diverzifikovat dopravní energetické trasy.

ČR musí věnovat zvýšenou pozornost celému komplexu hospodaření s energiemi. A šetřit nelze jen na úrovni finálního konzumenta energie a tepla. Zásadním způsobem třeba koncipovat už efektivní výrobu, důsledně zavádět nové technologie. Opět jedno varovné číslo za všechna: v ČR zatím generujeme jen cca 30 % elektřiny kombinovaným způsobem, kdy se zároveň produkuje teplo.

Ekologicky se utýráme?

Ekologické iniciativy upozorňují, že ČR převzala v rámci Lisabonské direktivy „20-20-20“ závazek zvýšit o pětinu podíl alternativních zdrojů při výrobě energie a tepla. Eliminovat zátěž exponovaného životního prostředí energetickými procesy se nám daří jen po segmentech. Kupř. do roku 2020 dokážeme zajišťovat z alternativních zdrojů max. 12 - 13 % spotřeby. Bude umět nová SEK tento trend zlomit?

Pravda, za cenu nemalých investic jsme se vypořádali s letitými problémy s dodržením objemově stanovených emisních stropů SO2. Totéž neplatí pro měrné emise CO2 a NOx. Bruselský ekologický a energetický žen-šen v podobě aukcí tzv. emisních povolenek zatím přináší jen minimum kýžených efektů.

Autor: spe

Svět plný energie > Témata > Potřebuje ČR novou státní energetickou koncepci?

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: