Oboustranně zajímavá spolupráce

1.8.2013

SPOLCHEMIE Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., v Ústí nad Labem - patří k předním českým a evropským producentům anorganických produktů, alkydů, epoxidů a pryskyřic.

Na otázky SPE odpovídá ing. Jiří Soběslav, Ph.D., vedoucí oddělení nákupu, investic, materiálů, náhradních dílů a služeb:

 untitled-13.png

SPOLCHEMIE si vybrala pro dodávky elektřiny a zemního plynu LUMIUS. Od kdy spolupráce mezi oběma fi rmami trvá? Od konce listopadu 2010, kdy Spolchemie zahájila výběrové řízení na dodavatele elek- trické energie pro rok 2011. Konec roku 2010 byl pro SPOLCHEMII zlo- mový v tom, že na základě získaných infor- mací v průběhu výběrového řízení a argu- mentů zástupců LUMIUSu jsme nenakoupili jednorázově celý objem elek- třiny, ale pouze polovinu. Zbytek jsme dokupovali v průběhu roku na burze, pro- střednictvím našeho nového dodavatele. To byla pro nás novinka a ukázala se jako velmi šťastná. Umožnila nám ušetřit neza- nedbatelnou částku 7,5 mil. Kč.

SPOLECHEMIE však u LUMIUSu nakupuje i zemní plyn. Co Vás přimělo k rozhodnutí spolupracovat v této komoditě? Logika věcí. Po zmíněné zkušenosti s nákupy elektřiny a s dosaženými výsledky jsme se rozhodli rozšířit naší spolupráci i na zemní plyn. Ve SPOLCHEMII se operuje s fakty a argumenty je nutné podpořit čís- ly. Takže kolegové z LUMIUSu museli opět podstoupit výběrové řízení na dodavatele zemního plynu. Pro rok 2012 se konečná nabídka LUMIUSu prosadila jako nejlepší mezi 11 oslovenými společnostmi.

Vše ostatní již bylo snazší: smluvní podmínky byly vyladěny již za předchozího vztahu na dodávku elektřiny a vzhledem k předchozím zkušenostem a podporou pro načasování rozhodnutí o postupných nákupech jsme si již nemuseli dělat hlavu ani s rozsahem nezbytných informací. Jaké objemy elektřiny a plynu LUMIUS každoročně dodává do SPOLCHEMIE? Celkem každoročně spotřebováváme přes 200 GWh elektrické energie a 40 GWh plynu. Nejvíce elektřiny spotřebujeme při elekt- rolýze, kdy se za pomocí usměrněného proudu rozkládá sodná (nebo draselná) sůl na ionty, tj. sodík, draslík a chlór. Zemní plyn se ve fi rmě používá k ohřevům médií pro jednotlivé technologie, anebo pro odparky při výrobě ztužených hydroxidů.

 Vytvořily se ve Vašich kooperačních vaz- bách nějaké specifi cké nástroje a trendy, které tuto spolupráci umocňují oproti předchozím dodavatelům? Za relativně krátké období spolupráce jsme (s využitím znalostí a zkušeností kolegů z LUMIUSu) vytvořili plány nákupu energií pro delší období než 1 rok. Přinášejí nám nejenom úspory do výroby, ale též stabilní prostředí pro plánování a jisté podmínky pro dlouhodobé obchodní kontrakty. SPOLCHEMIE má relativně stabilní spotřebu energií. Jak v průběhu dne a týdne, tak v prů- běhu ročních období. To je dáno charakte- rem spotřeby, resp. převážně technologic- kého použití. Spotřeba pro otopy, ohřevy technologií, nebo pro temperaci zásobníků, či objektů, je tak relativně nízká. Možnost regulace odběru během a mimo špičky přináší cenovou optimalizaci na trhu s energiemi.

Tento model jsme dopracovali do opce k platné smlouvě. Podmínkou jejího naplnění jsou nezbytné výrobní změ- ny na straně SPOLCHEMIE, zajišťující pruž- né odstavování a najíždění části technolo- gie s vysokou spotřebou a překlenutí odstávek u návazných technologií. Klíčovou změnou je připravovaná nová technologie membránové elektrolýzy, která nám umož- ní její snadné odstavení v několika stupních a opětovné najetí. U návazných technologií řešíme kapacitu mezizásobníků, plynu- lou regulaci, nebo bezobslužné odstavení a najetí. Možnost získání cenové konkurenční výho- dy nás vede ke hledání a realizaci efektiv- ních řešení i s ohledem stále více zatěžují- cí cenu elektřiny z titulu masivní podpory AZE u nás.

Jsme rádi, že se přitom můžeme opřít o zkušenosti získané společně s kolegy z firmy LUMIUS, o jejich znalosti a postavení fi rmy na trhu. Jedním z rozhodujících kritérií pro volbu optimálního dodavatele zboží nebo služeb bývá zpravidla jejich cena. Z Vašeho pohledu: nabízí LUMIUS svým partnerům (v daném případě SPOLCHEMII) nějakou obchodní a kooperační nadhodnotu? Ano, cena je pro nás primárně důležitá. Jinak nemáme šanci obstát na vysoce kon- kurenčním trhu a zvažovat (a následně realizovat) zásadní technologické změny, jako v případě elektrolýzy. Cena za poskytované služby, či platební podmínky však nejsou jediným parametrem, jenž hraje ve prospěch fi rmy LUMIUS. O mnoho dů- ležitější je výsledná cena nakoupené a spo- třebované elektřiny a plynu.

A k tomu jsou nezbytné zkušenosti, znalosti trhu a pohyb na něm. K odhadu chování trhu nebo jeho změn jsou často nezbytné informace i zdánlivě nesouvisející s těmito komodita- mi. Zcela klíčové je pak jejich správné vyhodnocení, ocenění a aplikace. V konečném důsledku tak není rozhodují- cí cena servisu, služeb a informací, ale cena nakoupené komodity prostřednictvím opti- málně poskytovaných služeb a informací. SPOLCHEMIE se nepasuje do role hráče na burze. Prostřednictvím našeho vybra- ného dodavatele si však zajišťujeme férové ceny komodit pro naši hlavní činnost - výrobu. Jako obchodní výhodu pak vidíme významné úspory při takto vedených náku- pech a zajištění stability při sjednávání kontraktů na námi vyráběné zboží. Další předností je u nových smluv jejich víceleté trvání a možnost fi xace podmínek pro naše dlouhodobé kontrakty.

Tuzemské podniky opakovaně kritizují vysoké a permanentně rostoucí pořizo- vací ceny energetických vstupů. Ty se negativně promítají nejenom do běžných fi nančních bilancí fi rem, ale i do ceny jejich zboží a konkurenceschopnosti jak na domácím, tak na zahraničním trhu. Jak se s faktorem zdražujících energetických médií vyrovnává SPOLCHEMIE? Výhodou SPOLCHEMIE je, že na význam- né dodávky včetně služeb pravidelně provádí výběrová řízení. U dodavatele elektrické energie a plynu jsme měli šťastnou ruku. Prostřednictvím poskytovaného know-how jsme dosáhli celkového pokle- su cen, i když započítáme růst distribuce z titulu podpory alternativních a kombi- novaných zdrojů. Firmy, které si nezajisti- ly levnější ceny silové energie, se mohou vlivem nárůstu distribuční části, zahrnují- cí podporu alternativních a kombinova- ných zdrojů, skutečně dostat do ekono- mických problémů.

Významný dopad lze vysledovat i u energeticky náročných výrob. Narůst nákladů z titulu podpory výroby „zelené“ elektrické energie činí pro rok 2013 v našem případě 12 mil. Kč. I když se nám podařilo za aktiv- ní účasti našeho partnera tento nárůst více než eliminovat v silové části energie, lze si za touto částkou představit zajímavé inves- tice, zlepšující potenciál, či konkurence- schopnost fi rmy a kolik pracovníků nemůže Spolchemie zaměstnat (resp. musí propus- tit), aby udržela nezbytnou produktivitu práce. Jedním z problémů není jen cena distribu- ce a masivní podpora AZE. Velkým problé- mem je rovněž monopolní chování distributorů. Zálohová platba takřka ve 100 % objemu znamená další konkurenční nevý- hodu. Tuzemský podnikatel zaplatí o 60 - 90 dní dříve oproti tomu, který podniká na západ od nás.

Co by bylo vhodné (podle Vašeho názoru) v další spolupráci SPOLCHEMIE a LUMIUSu v energetické sféře do budoucna zlepšit? My si rozhodně pochvalujeme šťastnou ruku při výběru partnera i dosahované výsledky. Potenciál z kontraktu delšího, než je aktuální rok, je více než slibný. Pozitivně se jeví též opce na regulaci špičkového výkonu, třebaže nám přinese ještě mnoho vrásek při jejím zaváděním v oblasti pláno- vání, řízení výroby, nebo uvedení nezbyt- ných technických opatření do života. Dovedl bych si představit (ať už technickou, nebo i investiční) účast v technologických investicích s dopadem na spotřebu energií, event. v čistě energetických investicích při budování, či obměně trafostanic nebo usměrňovačů. Rozhodně by byla zajímavá společná investice do primárního zdroje elektřiny. Stejně tak bych si dovedl před- stavit společnou investici do v dnešní době proklínané fotovoltaiky, a to s využitím volných prostranství ve SPOLCHEMII jako kompenzaci růstu AZE a KVET.

Autor: spe

 

 

Svět plný energie > Zajímavosti > Oboustranně zajímavá spolupráce

Aktuality
16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: