Oboustranně zajímavá spolupráce

1.8.2013

SPOLCHEMIE Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., v Ústí nad Labem - patří k předním českým a evropským producentům anorganických produktů, alkydů, epoxidů a pryskyřic.

Na otázky SPE odpovídá ing. Jiří Soběslav, Ph.D., vedoucí oddělení nákupu, investic, materiálů, náhradních dílů a služeb:

 untitled-13.png

SPOLCHEMIE si vybrala pro dodávky elektřiny a zemního plynu LUMIUS. Od kdy spolupráce mezi oběma fi rmami trvá? Od konce listopadu 2010, kdy Spolchemie zahájila výběrové řízení na dodavatele elek- trické energie pro rok 2011. Konec roku 2010 byl pro SPOLCHEMII zlo- mový v tom, že na základě získaných infor- mací v průběhu výběrového řízení a argu- mentů zástupců LUMIUSu jsme nenakoupili jednorázově celý objem elek- třiny, ale pouze polovinu. Zbytek jsme dokupovali v průběhu roku na burze, pro- střednictvím našeho nového dodavatele. To byla pro nás novinka a ukázala se jako velmi šťastná. Umožnila nám ušetřit neza- nedbatelnou částku 7,5 mil. Kč.

SPOLECHEMIE však u LUMIUSu nakupuje i zemní plyn. Co Vás přimělo k rozhodnutí spolupracovat v této komoditě? Logika věcí. Po zmíněné zkušenosti s nákupy elektřiny a s dosaženými výsledky jsme se rozhodli rozšířit naší spolupráci i na zemní plyn. Ve SPOLCHEMII se operuje s fakty a argumenty je nutné podpořit čís- ly. Takže kolegové z LUMIUSu museli opět podstoupit výběrové řízení na dodavatele zemního plynu. Pro rok 2012 se konečná nabídka LUMIUSu prosadila jako nejlepší mezi 11 oslovenými společnostmi.

Vše ostatní již bylo snazší: smluvní podmínky byly vyladěny již za předchozího vztahu na dodávku elektřiny a vzhledem k předchozím zkušenostem a podporou pro načasování rozhodnutí o postupných nákupech jsme si již nemuseli dělat hlavu ani s rozsahem nezbytných informací. Jaké objemy elektřiny a plynu LUMIUS každoročně dodává do SPOLCHEMIE? Celkem každoročně spotřebováváme přes 200 GWh elektrické energie a 40 GWh plynu. Nejvíce elektřiny spotřebujeme při elekt- rolýze, kdy se za pomocí usměrněného proudu rozkládá sodná (nebo draselná) sůl na ionty, tj. sodík, draslík a chlór. Zemní plyn se ve fi rmě používá k ohřevům médií pro jednotlivé technologie, anebo pro odparky při výrobě ztužených hydroxidů.

 Vytvořily se ve Vašich kooperačních vaz- bách nějaké specifi cké nástroje a trendy, které tuto spolupráci umocňují oproti předchozím dodavatelům? Za relativně krátké období spolupráce jsme (s využitím znalostí a zkušeností kolegů z LUMIUSu) vytvořili plány nákupu energií pro delší období než 1 rok. Přinášejí nám nejenom úspory do výroby, ale též stabilní prostředí pro plánování a jisté podmínky pro dlouhodobé obchodní kontrakty. SPOLCHEMIE má relativně stabilní spotřebu energií. Jak v průběhu dne a týdne, tak v prů- běhu ročních období. To je dáno charakte- rem spotřeby, resp. převážně technologic- kého použití. Spotřeba pro otopy, ohřevy technologií, nebo pro temperaci zásobníků, či objektů, je tak relativně nízká. Možnost regulace odběru během a mimo špičky přináší cenovou optimalizaci na trhu s energiemi.

Tento model jsme dopracovali do opce k platné smlouvě. Podmínkou jejího naplnění jsou nezbytné výrobní změ- ny na straně SPOLCHEMIE, zajišťující pruž- né odstavování a najíždění části technolo- gie s vysokou spotřebou a překlenutí odstávek u návazných technologií. Klíčovou změnou je připravovaná nová technologie membránové elektrolýzy, která nám umož- ní její snadné odstavení v několika stupních a opětovné najetí. U návazných technologií řešíme kapacitu mezizásobníků, plynu- lou regulaci, nebo bezobslužné odstavení a najetí. Možnost získání cenové konkurenční výho- dy nás vede ke hledání a realizaci efektiv- ních řešení i s ohledem stále více zatěžují- cí cenu elektřiny z titulu masivní podpory AZE u nás.

Jsme rádi, že se přitom můžeme opřít o zkušenosti získané společně s kolegy z firmy LUMIUS, o jejich znalosti a postavení fi rmy na trhu. Jedním z rozhodujících kritérií pro volbu optimálního dodavatele zboží nebo služeb bývá zpravidla jejich cena. Z Vašeho pohledu: nabízí LUMIUS svým partnerům (v daném případě SPOLCHEMII) nějakou obchodní a kooperační nadhodnotu? Ano, cena je pro nás primárně důležitá. Jinak nemáme šanci obstát na vysoce kon- kurenčním trhu a zvažovat (a následně realizovat) zásadní technologické změny, jako v případě elektrolýzy. Cena za poskytované služby, či platební podmínky však nejsou jediným parametrem, jenž hraje ve prospěch fi rmy LUMIUS. O mnoho dů- ležitější je výsledná cena nakoupené a spo- třebované elektřiny a plynu.

A k tomu jsou nezbytné zkušenosti, znalosti trhu a pohyb na něm. K odhadu chování trhu nebo jeho změn jsou často nezbytné informace i zdánlivě nesouvisející s těmito komodita- mi. Zcela klíčové je pak jejich správné vyhodnocení, ocenění a aplikace. V konečném důsledku tak není rozhodují- cí cena servisu, služeb a informací, ale cena nakoupené komodity prostřednictvím opti- málně poskytovaných služeb a informací. SPOLCHEMIE se nepasuje do role hráče na burze. Prostřednictvím našeho vybra- ného dodavatele si však zajišťujeme férové ceny komodit pro naši hlavní činnost - výrobu. Jako obchodní výhodu pak vidíme významné úspory při takto vedených náku- pech a zajištění stability při sjednávání kontraktů na námi vyráběné zboží. Další předností je u nových smluv jejich víceleté trvání a možnost fi xace podmínek pro naše dlouhodobé kontrakty.

Tuzemské podniky opakovaně kritizují vysoké a permanentně rostoucí pořizo- vací ceny energetických vstupů. Ty se negativně promítají nejenom do běžných fi nančních bilancí fi rem, ale i do ceny jejich zboží a konkurenceschopnosti jak na domácím, tak na zahraničním trhu. Jak se s faktorem zdražujících energetických médií vyrovnává SPOLCHEMIE? Výhodou SPOLCHEMIE je, že na význam- né dodávky včetně služeb pravidelně provádí výběrová řízení. U dodavatele elektrické energie a plynu jsme měli šťastnou ruku. Prostřednictvím poskytovaného know-how jsme dosáhli celkového pokle- su cen, i když započítáme růst distribuce z titulu podpory alternativních a kombi- novaných zdrojů. Firmy, které si nezajisti- ly levnější ceny silové energie, se mohou vlivem nárůstu distribuční části, zahrnují- cí podporu alternativních a kombinova- ných zdrojů, skutečně dostat do ekono- mických problémů.

Významný dopad lze vysledovat i u energeticky náročných výrob. Narůst nákladů z titulu podpory výroby „zelené“ elektrické energie činí pro rok 2013 v našem případě 12 mil. Kč. I když se nám podařilo za aktiv- ní účasti našeho partnera tento nárůst více než eliminovat v silové části energie, lze si za touto částkou představit zajímavé inves- tice, zlepšující potenciál, či konkurence- schopnost fi rmy a kolik pracovníků nemůže Spolchemie zaměstnat (resp. musí propus- tit), aby udržela nezbytnou produktivitu práce. Jedním z problémů není jen cena distribu- ce a masivní podpora AZE. Velkým problé- mem je rovněž monopolní chování distributorů. Zálohová platba takřka ve 100 % objemu znamená další konkurenční nevý- hodu. Tuzemský podnikatel zaplatí o 60 - 90 dní dříve oproti tomu, který podniká na západ od nás.

Co by bylo vhodné (podle Vašeho názoru) v další spolupráci SPOLCHEMIE a LUMIUSu v energetické sféře do budoucna zlepšit? My si rozhodně pochvalujeme šťastnou ruku při výběru partnera i dosahované výsledky. Potenciál z kontraktu delšího, než je aktuální rok, je více než slibný. Pozitivně se jeví též opce na regulaci špičkového výkonu, třebaže nám přinese ještě mnoho vrásek při jejím zaváděním v oblasti pláno- vání, řízení výroby, nebo uvedení nezbyt- ných technických opatření do života. Dovedl bych si představit (ať už technickou, nebo i investiční) účast v technologických investicích s dopadem na spotřebu energií, event. v čistě energetických investicích při budování, či obměně trafostanic nebo usměrňovačů. Rozhodně by byla zajímavá společná investice do primárního zdroje elektřiny. Stejně tak bych si dovedl před- stavit společnou investici do v dnešní době proklínané fotovoltaiky, a to s využitím volných prostranství ve SPOLCHEMII jako kompenzaci růstu AZE a KVET.

Autor: spe

 

 

Svět plný energie > Zajímavosti > Oboustranně zajímavá spolupráce

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
Aktuality
15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

17.12.2018 Finové se těší na jaderný odpad

AKTUALITY - Začátkem prosince 2018 uložili technici na katastrálním území obce Eurajoki dvě nádoby z mědi a oceli s falešným jaderným odpadem. Uvnitř na míru vyrobených kontejnerů je tepelný článek, který napodobuje chování materiálu z vyhořelých jaderných článků. celý článek

3.10.2018 Pět set korun za připojení

100 LET - Stejně jako dnes platilo také samozřejmě i tehdy - za první republiky, že připojení do elektrické sítě nebylo zcela zadarmo. celý článek

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
Aktuality
15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

17.12.2018 Finové se těší na jaderný odpad

AKTUALITY - Začátkem prosince 2018 uložili technici na katastrálním území obce Eurajoki dvě nádoby z mědi a oceli s falešným jaderným odpadem. Uvnitř na míru vyrobených kontejnerů je tepelný článek, který napodobuje chování materiálu z vyhořelých jaderných článků. celý článek

3.10.2018 Pět set korun za připojení

100 LET - Stejně jako dnes platilo také samozřejmě i tehdy - za první republiky, že připojení do elektrické sítě nebylo zcela zadarmo. celý článek

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: