Lipno prochází rozsáhlou rekonstrukcí

3.8.2013

MODERNIZACE Vodní dílo LIPNO vzniklo v letech 1952-59 na horním toku Vltavy, v průměrné nadmořské výšce přes 700 m.

Jedná se nejenom o největší přehradní nádrž v ČR (má rozlohu 48,7 km2) a významný prvek krajinotvorby: na své pravobřežní hraně zasahuje až ke státním hranicím s Rakouskem. Řeka na této části ploché šumavské roviny v průběhu staletí vyhloubila mohutné peřeje v blízkosti dnešní tzv. Čertovy stěny, mezi Lipnem a Vyšším Brodem. Byly 12 km dlouhé. Vltavské řečiště jen na tomto úseku klesá o 160 m.

untitled-16.png

Lipno je největší vodní plocha na našem  území. Jeho objem činí 306 mil. m3 . Délka  vzdutí dosahuje až 42 km. Největší šířku  jihočeské „moře“ naopak vykazuje u Černé  v Pošumaví, a to až 5 km. K zadržení vody  slouží kombinovaná zemní a gravitační hráz  s potřebným hydrotechnickým vybave- ním.

V hydrologickém světě se Lipenské jezero  pyšní především svým přínosem při zvlá- dání zvýšených průtoků řeky po jarním tání  šumavských sněhů. Zdejší lidé už od středověku přemýšleli, jak jarní přívaly vody  bezpečně zvládnout. První doložená tech- nická studie na přehrazení řeky pochází  z roku 1892. Její autoři doporučovali vybudovat 2 nádrže, a to u Frymburku a u Žel- navy.

Nový projekt z roku 1931 počítal již  se zřízením 1 velké nádrže, konkr. v prosto- ru za dnešní hrází. Generální projekt vod- ního díla Lipno byl vypracován po II. svě- tové válce, kdy se také rozběhl geologický  průzkum.

Současný prstenec na horní Vltavě za uply- nulé půlstoletí opakovaně dostál svému  poslání: jakožto permanentní retenční zdroj  zvládl několik těžkých jarních i letních  povodní, které by jinak zpustošily celé již- ní Čechy. Jen v poslední dekádě statečně  čelil hned 2 velkým povodním: v roce 2002  a 2006.

Hydroenergetický gigant

Vodní přehrada Lipno je součástí vltavské  kaskády a tudíž velkým zdrojem čisté špičkové vodní energie. Proudí odsud do  tuzemské distribuční sítě a je pohotově  využitelná pro regulaci výkonu celostátní  energetické soustavy. Lipno dokáže najet  na plný výkon 120 MW do 150 sekund.  Kolísání odtoku vyrovnává malá průtočná  vodní elektrárna Lipno II o výkonu 1,5 MW,  jež byla dislokována pod Lipnem I.

Generální oprava Lipna započala unikátním vytažením 230tunového rotoru z pod- zemí na povrch

Samotná vodní elektrárna se nachází  v podzemní kaverně o rozměrech 65 x 22 m  a výšce 37 m. Byla vylámána v hloubce  160 m pod terénem, v blízkosti hráze. Voda  se přivádí na turbíny přes kulové uzávěry  2 tlačnými ocelovými šachtami o průměru  4,5 m a délce 160 m. Naopak: odvádí se  3,6 km dlouhým podzemním odpadním  tunelem v žulovém masivu o šířce 8,4 m  a výšce 7,8 m. K dopravě technologického  zařízení a personálu do podzemí lze použít  šikmý tunel se sklonem 45°. Je 6,8 m širo- ký, 9,7 m vysoký a 200 m dlouhý.

Vodní elektrárna Lipno I je vybavena dvě- ma soustrojími o jednotkovém výkonu  60 MW z let 1959, resp. 1960. Provozní  uzávěry o světlosti 2,5 m přivádí vodu  přes 24 rozváděcích lopat na Francisovy  turbíny. Každá z obou turbín je pevně  spojena s generátorem, který dosahuje  při max. průtoku 46 m3 .s-1  vody přes tur- bínu již vzpomenutý výkon 60 MW. Voda,  která odevzdala v turbíně svou energii,  odtéká odpadním tunelem o průměru  7,5 m a délce 3,6 km do vyrovnávací  nádrže Lipno II.

Energie z generátorů se vyvádí tunelem  pomocí kabelů do nadzemních transfor- mátorů a rozvodny. V nadzemním areálu  je umístěna rozvodna 22 kV.  Průtočná  vodní elektrárna Lipno II má za úkol vyrov- návat odtok vody z elektrárny Lipno I. Je vybavena 1 soustrojím: skládá se z Kapla- novy turbíny (o maximální hltnosti 20 m3 .s- 1  se spádem 10 – 4 m) a z generátoru  o výkonu 1,5 MW. Hladinová regulace  zajišťuje rovnoměrný odtok vody pod vod- ním dílem. 

Hráz o délce 224 m a výšce 11,5 m leží na  říčním km 319,108, ve výšce 558 m n. m. Je  kombinovaná: zčásti zemní a zčásti beto- nová gravitační. V betonové části hráze  jsou umístěny 2 přelivy, štěrková propust  a 3 násosková pole. 

Tvůrci Lipna I a II počítali nejenom s prů- měrnými přítoky 14,04, resp. 14,5 m3 .s-1 . Do  svého projektu prozíravě implementovali  i tzv. 100letou vodu s přítoky 339, resp. 350  m3 .s-1  , 500letou vodu s přítokem nejméně  540 m3 .s-1  a dokonce i tzv. 1000letou vodu,  kdy by se na Lipno valilo až 650 m3 .s-1  vody  najednou.

Ostrá fáze modernizace  a ekologizace provozu

I ta nejspolehlivější technika časem doslouží  a je třeba ji opravit, příp. preventivně obmě- nit některé rozhodující uzly. Stalo se to  rovněž na Lipně. Generální oprava tu dstartovala na sklonku loňského roku,  a to vytažením 230tunového rotoru gene- rátoru k opravě. Dvojice 50tunových částí  statoru se po mnohaleté dobré službě  lidem vydala na svou poslední cestu - do  šrotu.

Po demontáži hlavních dílů se musí započít  se stavební připraveností ke startu beto- nové zálivky nové spirály. Termín (srpen  2013) se blíží.

V rámci výměny jedné z 60megawat  ových  turbín, která spočívá 160 m pod povrchem  země, došlo k vytažení rotoru z generáto- ru. „Rotor o hmotnosti 230 t byl uložen na  předem určené místo v podzemní strojovně elektrárny, kde dojde k jeho opravě,“  poznamenal Bedřich Kučera, vedoucí odbo- ru provozu elektráren Lipno I, II. Letos budou montéři při skládání nového statoru pracovat se zhruba 20tunovými díly.

 untitled-20.png

Modernizace Lipna přinese práci pro desít- ku specialistů. Celkové investice nepřesáh- nou částku 200 mil. Kč. Zhotoviteli, kteří  vyšli vítězně z veřejné soutěže, jsou kon- sorcium ČKD Blansko Engineering a ČKD  Blansko Strojírny pro strojní část projektu  a společnost 1. Servis Energo pro generátor.  Hotovo by mělo být na Lipně 4. prosince  2013.

Generální oprava ve strojní části  elektrárny  Mj. předpokládá:  

kompletní výměny turbíny (především  zabetonované spirály, oběžného kola, rozváděcího ústrojí, turbínového ložiska);   výměny regulace turbíny – přechod  na  vysokotlaké zařízení (cca 200 bar);     přetěsnění všech potrubních systémů;      opravy revizního těsnění kulového uzá- věru a      opravy vtokového objektu – zejména  opravy česlic a rychlozávěru a vodících  kolejnic rychlouzávěru.

Co rekonstrukce přinese?

Pozitivní efekty vyplývající z pokračující  ekologizace a modernizace se začnou na  objemu výroby elektřiny v ČR projevovat  už v nejbližších letech a to ve stále větším  rozsahu. Jenom na největších tuzemských  zdrojích lze v roce 2022 počítat s celkovým  přírůstkem produkce o více než 60 mil.  kWh ročně. To bude mj. znamenat elektřinu pro dalších 17 tisíc domácností a úspo- ru emisí CO2  zhruba o 60 000 t. 

Již dříve zmodernizovaná soustrojí a nové  technologie zajišťují lepší zpracování hyd- ropotenciálu i na elektrárnách v Kamýku,  Slapech, Mohelnu, Vraném nad Vltavou  a na přečerpávacích vodních elektrárnách  Dalešice a Štěchovice.

Autor: spe

Svět plný energie > Zajímavosti > Lipno prochází rozsáhlou rekonstrukcí

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
Aktuality
15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

17.12.2018 Finové se těší na jaderný odpad

AKTUALITY - Začátkem prosince 2018 uložili technici na katastrálním území obce Eurajoki dvě nádoby z mědi a oceli s falešným jaderným odpadem. Uvnitř na míru vyrobených kontejnerů je tepelný článek, který napodobuje chování materiálu z vyhořelých jaderných článků. celý článek

3.10.2018 Pět set korun za připojení

100 LET - Stejně jako dnes platilo také samozřejmě i tehdy - za první republiky, že připojení do elektrické sítě nebylo zcela zadarmo. celý článek

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
Aktuality
15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

17.12.2018 Finové se těší na jaderný odpad

AKTUALITY - Začátkem prosince 2018 uložili technici na katastrálním území obce Eurajoki dvě nádoby z mědi a oceli s falešným jaderným odpadem. Uvnitř na míru vyrobených kontejnerů je tepelný článek, který napodobuje chování materiálu z vyhořelých jaderných článků. celý článek

3.10.2018 Pět set korun za připojení

100 LET - Stejně jako dnes platilo také samozřejmě i tehdy - za první republiky, že připojení do elektrické sítě nebylo zcela zadarmo. celý článek

Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: