Lipno prochází rozsáhlou rekonstrukcí

3.8.2013

MODERNIZACE Vodní dílo LIPNO vzniklo v letech 1952-59 na horním toku Vltavy, v průměrné nadmořské výšce přes 700 m.

Jedná se nejenom o největší přehradní nádrž v ČR (má rozlohu 48,7 km2) a významný prvek krajinotvorby: na své pravobřežní hraně zasahuje až ke státním hranicím s Rakouskem. Řeka na této části ploché šumavské roviny v průběhu staletí vyhloubila mohutné peřeje v blízkosti dnešní tzv. Čertovy stěny, mezi Lipnem a Vyšším Brodem. Byly 12 km dlouhé. Vltavské řečiště jen na tomto úseku klesá o 160 m.

untitled-16.png

Lipno je největší vodní plocha na našem  území. Jeho objem činí 306 mil. m3 . Délka  vzdutí dosahuje až 42 km. Největší šířku  jihočeské „moře“ naopak vykazuje u Černé  v Pošumaví, a to až 5 km. K zadržení vody  slouží kombinovaná zemní a gravitační hráz  s potřebným hydrotechnickým vybave- ním.

V hydrologickém světě se Lipenské jezero  pyšní především svým přínosem při zvlá- dání zvýšených průtoků řeky po jarním tání  šumavských sněhů. Zdejší lidé už od středověku přemýšleli, jak jarní přívaly vody  bezpečně zvládnout. První doložená tech- nická studie na přehrazení řeky pochází  z roku 1892. Její autoři doporučovali vybudovat 2 nádrže, a to u Frymburku a u Žel- navy.

Nový projekt z roku 1931 počítal již  se zřízením 1 velké nádrže, konkr. v prosto- ru za dnešní hrází. Generální projekt vod- ního díla Lipno byl vypracován po II. svě- tové válce, kdy se také rozběhl geologický  průzkum.

Současný prstenec na horní Vltavě za uply- nulé půlstoletí opakovaně dostál svému  poslání: jakožto permanentní retenční zdroj  zvládl několik těžkých jarních i letních  povodní, které by jinak zpustošily celé již- ní Čechy. Jen v poslední dekádě statečně  čelil hned 2 velkým povodním: v roce 2002  a 2006.

Hydroenergetický gigant

Vodní přehrada Lipno je součástí vltavské  kaskády a tudíž velkým zdrojem čisté špičkové vodní energie. Proudí odsud do  tuzemské distribuční sítě a je pohotově  využitelná pro regulaci výkonu celostátní  energetické soustavy. Lipno dokáže najet  na plný výkon 120 MW do 150 sekund.  Kolísání odtoku vyrovnává malá průtočná  vodní elektrárna Lipno II o výkonu 1,5 MW,  jež byla dislokována pod Lipnem I.

Generální oprava Lipna započala unikátním vytažením 230tunového rotoru z pod- zemí na povrch

Samotná vodní elektrárna se nachází  v podzemní kaverně o rozměrech 65 x 22 m  a výšce 37 m. Byla vylámána v hloubce  160 m pod terénem, v blízkosti hráze. Voda  se přivádí na turbíny přes kulové uzávěry  2 tlačnými ocelovými šachtami o průměru  4,5 m a délce 160 m. Naopak: odvádí se  3,6 km dlouhým podzemním odpadním  tunelem v žulovém masivu o šířce 8,4 m  a výšce 7,8 m. K dopravě technologického  zařízení a personálu do podzemí lze použít  šikmý tunel se sklonem 45°. Je 6,8 m širo- ký, 9,7 m vysoký a 200 m dlouhý.

Vodní elektrárna Lipno I je vybavena dvě- ma soustrojími o jednotkovém výkonu  60 MW z let 1959, resp. 1960. Provozní  uzávěry o světlosti 2,5 m přivádí vodu  přes 24 rozváděcích lopat na Francisovy  turbíny. Každá z obou turbín je pevně  spojena s generátorem, který dosahuje  při max. průtoku 46 m3 .s-1  vody přes tur- bínu již vzpomenutý výkon 60 MW. Voda,  která odevzdala v turbíně svou energii,  odtéká odpadním tunelem o průměru  7,5 m a délce 3,6 km do vyrovnávací  nádrže Lipno II.

Energie z generátorů se vyvádí tunelem  pomocí kabelů do nadzemních transfor- mátorů a rozvodny. V nadzemním areálu  je umístěna rozvodna 22 kV.  Průtočná  vodní elektrárna Lipno II má za úkol vyrov- návat odtok vody z elektrárny Lipno I. Je vybavena 1 soustrojím: skládá se z Kapla- novy turbíny (o maximální hltnosti 20 m3 .s- 1  se spádem 10 – 4 m) a z generátoru  o výkonu 1,5 MW. Hladinová regulace  zajišťuje rovnoměrný odtok vody pod vod- ním dílem. 

Hráz o délce 224 m a výšce 11,5 m leží na  říčním km 319,108, ve výšce 558 m n. m. Je  kombinovaná: zčásti zemní a zčásti beto- nová gravitační. V betonové části hráze  jsou umístěny 2 přelivy, štěrková propust  a 3 násosková pole. 

Tvůrci Lipna I a II počítali nejenom s prů- měrnými přítoky 14,04, resp. 14,5 m3 .s-1 . Do  svého projektu prozíravě implementovali  i tzv. 100letou vodu s přítoky 339, resp. 350  m3 .s-1  , 500letou vodu s přítokem nejméně  540 m3 .s-1  a dokonce i tzv. 1000letou vodu,  kdy by se na Lipno valilo až 650 m3 .s-1  vody  najednou.

Ostrá fáze modernizace  a ekologizace provozu

I ta nejspolehlivější technika časem doslouží  a je třeba ji opravit, příp. preventivně obmě- nit některé rozhodující uzly. Stalo se to  rovněž na Lipně. Generální oprava tu dstartovala na sklonku loňského roku,  a to vytažením 230tunového rotoru gene- rátoru k opravě. Dvojice 50tunových částí  statoru se po mnohaleté dobré službě  lidem vydala na svou poslední cestu - do  šrotu.

Po demontáži hlavních dílů se musí započít  se stavební připraveností ke startu beto- nové zálivky nové spirály. Termín (srpen  2013) se blíží.

V rámci výměny jedné z 60megawat  ových  turbín, která spočívá 160 m pod povrchem  země, došlo k vytažení rotoru z generáto- ru. „Rotor o hmotnosti 230 t byl uložen na  předem určené místo v podzemní strojovně elektrárny, kde dojde k jeho opravě,“  poznamenal Bedřich Kučera, vedoucí odbo- ru provozu elektráren Lipno I, II. Letos budou montéři při skládání nového statoru pracovat se zhruba 20tunovými díly.

 untitled-20.png

Modernizace Lipna přinese práci pro desít- ku specialistů. Celkové investice nepřesáh- nou částku 200 mil. Kč. Zhotoviteli, kteří  vyšli vítězně z veřejné soutěže, jsou kon- sorcium ČKD Blansko Engineering a ČKD  Blansko Strojírny pro strojní část projektu  a společnost 1. Servis Energo pro generátor.  Hotovo by mělo být na Lipně 4. prosince  2013.

Generální oprava ve strojní části  elektrárny  Mj. předpokládá:  

kompletní výměny turbíny (především  zabetonované spirály, oběžného kola, rozváděcího ústrojí, turbínového ložiska);   výměny regulace turbíny – přechod  na  vysokotlaké zařízení (cca 200 bar);     přetěsnění všech potrubních systémů;      opravy revizního těsnění kulového uzá- věru a      opravy vtokového objektu – zejména  opravy česlic a rychlozávěru a vodících  kolejnic rychlouzávěru.

Co rekonstrukce přinese?

Pozitivní efekty vyplývající z pokračující  ekologizace a modernizace se začnou na  objemu výroby elektřiny v ČR projevovat  už v nejbližších letech a to ve stále větším  rozsahu. Jenom na největších tuzemských  zdrojích lze v roce 2022 počítat s celkovým  přírůstkem produkce o více než 60 mil.  kWh ročně. To bude mj. znamenat elektřinu pro dalších 17 tisíc domácností a úspo- ru emisí CO2  zhruba o 60 000 t. 

Již dříve zmodernizovaná soustrojí a nové  technologie zajišťují lepší zpracování hyd- ropotenciálu i na elektrárnách v Kamýku,  Slapech, Mohelnu, Vraném nad Vltavou  a na přečerpávacích vodních elektrárnách  Dalešice a Štěchovice.

Autor: spe

Svět plný energie > Zajímavosti > Lipno prochází rozsáhlou rekonstrukcí

Aktuality
16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

11.3.2019 Ve Fukušimě není místo pro hlínu

AKTUALITY - Osm let po havárii Fukušimy se její likvidátoři potýkají s nepříjemným problémem - nedostatkem místa pro nebezpečný odpad.  celý článek

4.2.2019 Jak skladovat elektřinu v betonu

SKLADOVÁNÍ ENERGIE - Švýcarský start-up zkouší prorazit s velmi netradiční „baterií“, která se neobejde bez jeřábu. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Jakub Merta, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: