Kombinovaná výroba energie v ČR?

29.7.2012

KOGENERACE KVET = úsporná, vysoce účinná a ekologicky progresivní metoda výroby elektřiny, tepla a chladu.

V globálním měřítku snižuje palivovou náročnost energetiky státu, omezuje jeho závislost na importu energetických vstupů ze zahraničí a razantně omezuje kvantum generovaných emisí skleníkových plynů, zejména CO2. Z pohledu finálního spotřebitele: efektivnější využití tzv. zbytkového tepla, nebo chladu (a nejenom v létě), snižuje výdaje za spotřebovanou energii.

Jedním z nejúspěšnějších českých producentů a exportérů kogenerační jednotek je třebíčský TEDOM.
Jedním z nejúspěšnějších českých producentů a exportérů kogenerační jednotek je třebíčský TEDOM.

Mnoho českých firem, ale i domácností si to už uvědomuje a dokáže racionálně využívat její přednosti v průběhu celého roku. Na českém trhu mají k dispozici také poměrně širokou škálu sofistikovaných stacionárních i mobilních kogeneračních zdrojů různé konstrukce, pomocných agregátů, generátorů, tepelných výměníků, řídicích systémů apod.

Vývoj, konstrukce, výroba a prodej sofistikované kogenerační techniky se pak pro několik tuzemských firem stala nosným a prosperujícím oborem. České výrobky pro KVET putují nejenom do členských států EU27. Zájem o ně projevují na středním Východě, v severní Africe, ve státech BRICS.

Na českém trhu se úspěšně uplatnila i kogenerační technika jednoho z leadrů evropského kogeneračního pelotonu Viessmann.
Na českém trhu se úspěšně uplatnila i kogenerační technika jednoho z leadrů evropského kogeneračního pelotonu Viessmann.

Operativní produkce i dodávky

Kogenerační jednotky lze budovat pro různé typy paliva a provozovat je jak pro centralizované, tak pro decentrální zdroje energie. Kogenerační energii lze dodávat do celostátní sítě, ale také ji spotřebovat pro vlastní potřebu. Nejčastěji běží na zemní plyn. S nástupem alternativních zdrojů lze použít také bioplyn, kalový plyn, příp. důlní plyny. Pokud se jejich provozovateli podaří soustředit produkci energie a tepla co nejblíže k místům jejich exploatace, podstatně tím eliminuje přenosové a distribuční ztráty stále dražší elektřiny i tepla.

Obrovské služby dokáže KVET odvést při pokrytí špičkových odběrů energie a tepla. Oproti mediálně přechváleným fotovoltaickým a eolickým zdrojům lze kogenerační jednotky operativně nastartovat a využívat v řízených dispečerských systémech. Po zřetězení několika kogeneračních jednotek je dokonce možné vytvářet tzv. rozptýlené elektrárny. Fungují v různých lokalitách. Dispečeři však mnohou jejich akumulovaný výkon racionálně využít pro systémové služby v síti, nahrazovat jím výpadky ze solárních a větrných zdrojů, garantovat dodávky nasmlouvaného množství odběru energie pro obchodníky apod. V poslední době se pro ně začalo používat označení - virtuální. Zcela praktický je jejich přínos pro odběratele. Zejména při klimatických, či jiných pohromách: jakožto lokální nouzové zdroje dokáží zásobovat postihnutý podnik, nemocnici, školu, ale třeba i region, nebo obec po poměrně dlouhou dobu. Minimálně dokud se nepodaří opětovně zprovoznit postiženou soustavu.

V ČR existuje stále více odběratelů chladu.

Ať už pro technologické účely anebo pro klimatizaci objektů v horkých letních měsících. Pro efektivní využití jinak „přebytečného“ tepla s pomocí absorpční chladicí jednotky budují ucelené trigenerační systémy. Pokud je to nezbytné, současné trigenerační systémy dokáží pracovat souběžně a po celý rok. Nejsme bez zkušeností KVET je jedním z technických „hitů“ světové energetiky a teplárenství už od 80. let XX. století. V Praze, v Brně, nebo v Plzni však byly první energetické systémy na této bázi provozovány již před bezmála 100 lety. Zdálo by se, že o technologickém, ekologickém i ryze ekonomickém přínosu KVET proto u nás netřeba nikoho přesvědčovat. Přesto: nových úspěšně realizovaných kogeneračních projektů nalezneme v české kotlině jako příslovečného šafránu. Energetici i ministerští úředníci jsou zajedno: další výstavbu a využití KVET třeba podpořit.

kvet3.jpg

Nemají na mysli jen finanční subvence pro výstavbu a chod vysoce účinné KVET, která dokáže ušetřit minimálně desetinu primárního paliva a více. Z pohledu investorů i provozovatelů budoucích kogeneračních zdrojů je neméně důležité znát možnosti a předpoklady dalšího vývoje české energetiky a teplárenství. Právě verifikovaná data a reálně propracované výhledy s časovou platností minimálně 20-25 let ovlivní jejich rozhodování.

V této oblasti ovšem musíme v ČR leccos napravit. Při tzv. solárním boomu po česku jsme nastavili až přemrštěná podpůrná pravidla pro výstavbu fotovoltaických zdrojů a výkup solární energie. To k nám (ve vazbě na krátké lhůty návratnosti vložených investic a vysoké zisky prodejců této energie) přilákalo i četné zahraniční podnikatelské subjekty a skupiny. Z vlastních chyb se třeba poučit a šmahem nezatratit ani KVET. Racionální a komplexní podpora kogenerace je mezinárodně ověřená metoda úspory primárních paliv i lepšího vztahu energetiky k životnímu prostředí.

Sofistikovaná podpora

Analýzy národního energetického potenciálu v ČR predikují potenciál pro výstavbu a provoz dalších cca 2000 MW nových vysoce účinných kogeneračních jednotek. Přitom podle EU stačí, když budou mít o 10 % vyšší účinnost, než oddělená výroba elektřiny a oddělená výroba tepla. Odborníci z COGEN však doporučují podporu KVET odstupňovat, a to právě podle prokázané účinnosti. Nelze si zjednodušit práci na pouhé přepočty cen vstupů a výstupů. Sofistikovaně třeba posoudit i zdánlivě složité koeficienty přínosů spočívajících v kogeneračním omezení produkce skleníkových plynů, v operativních dodávkách elektřiny a tepla v garantovaných termínech a v nejvíce potřebných lokalitách atd. KVET, která je ekologickou technologií, si zároveň zaslouží maximální podporu i v legislativní rovině, v jejím dalším provázání na ekologické programy státu, na budoucí systém obchodování s emisními povolenkami atd.

Řada českých energetických a teplárenských expertů prohlašuje nadcházející dekádu dílem za období fosilního retrofitu, dílem za etapu renesance jádra, dílem za nástup k moderním smart-projektům a technologiím. KVET může přispět k prosazení řady moderních energetických a teplárenských trendů. Klasický model energetiky na bázi velkých centrálních zdrojů zapojených do přenosové soustavy a řízení toků elektřiny směrem dolů v budoucnosti už patrně neobstojí. Život ukázal, že stejně nereálné jsou i hypertrofované koncepty upřednostňování drahých a provozně nespolehlivých alternativních zdrojů.

Motor či turbína při spalováním uhlovodíkových paliv využijí pro mechanickou práci nebo pro výrobu elektřiny jen 30-35% energie obsažené v palivu. Velké množství nízkopotenciálového tepla se ztrácí v podobě horkých výfukových plynů a zbytkového tepla. KVET umožňuje efektivně využít i tento energetický potenciál.
Motor či turbína při spalováním uhlovodíkových paliv využijí pro mechanickou práci nebo pro výrobu elektřiny jen 30-35% energie obsažené v palivu. Velké množství nízkopotenciálového tepla se ztrácí v podobě horkých výfukových plynů a zbytkového tepla. KVET umožňuje efektivně využít i tento energetický potenciál.

I přes současné ekonomické problémy Eurozóny lze s velkou pravděpodobností odhadnout, že příští oborový vývoj v technicky vyspělých státech EU27 bude směřovat k efektivnímu mixu centrálních zdrojů, bezemisního jádra a masy necentrálních zdrojů různých typů (fotovoltaiky, biomasy, eoliky, ale i malých a dokonce mikrokogeneračních zdrojů). Když k tomu připočteme stále konkrétnější obrysy nástupu elektromobility, která se mj. stane velkým spotřebitelem energie a v mimoprovozní době také jejím velkým „akumulátorem“, perspektiva KVET je očividná. Samozřejmě: vedle dalšího vývoje kogeneračních zařízení, projekce a výstavby kombinovaných zdrojů bude nutné zdokonalit stávající systémy řízení a spotřeby energie, posílit dnešní přenosové a akumulační kapacity národních soustav, zlepšit fungování příhraničních profilů atd.

Epocha Smart Grids již započala. KVET bude nepochybně patřit k jejím základním a nezastupitelným stavebním elementům.

Autor: spe

Svět plný energie > Zajímavosti > Kombinovaná výroba energie v ČR?

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: