Inovace na XX. ročníku Infothermy

3.3.2013 TEPLÁRENSTVÍV ČR se spotřebuje bezmála 150 tis. TJ tepla. Z toho připadá na průmyslovou sféru více než 87 tis. TJ.

TEPLÁRENSTVÍ V ČR se spotřebuje bezmála 150 tis. TJ tepla. Z toho připadá na průmyslovou sféru více než 87 tis. TJ.

ČR drží mezi členskými státy EU27 několik pozoruhodných teplárenských unikátů: 38,1 % jejich obyvatel (resp. 1,48 mil. domácností) je připojeno na velkokapacitní soustavu centralizovaného zásobování teplem (CZT).

V ČR je v oboru teplárenství zaevidováno na 2 000 zdrojů, přičemž do kategorie zdroje s produkcí přesahující 5 MWt výkonu lze zařadit okolo 1 800 jednotek. Na výrobu tepla se u nás spotřebuje cca 31 % z celkové spotřeby paliv v energetice.

Délka tepelných magistrál v ČR už přesáhla 10 000 km. Podíl tepla vyrobeného technologicky i ekologicky progresivním kogeneračním způsobem činí 75 % z celkové kvóty.

Jedna z velkých technických výzev současného teplárenství – kogenerace. Stirling Energy s.r.o. nabídla v Ostravě mikrojednotku se Stirlingovým motorem. Návštěvníky Infothermy upoutala parametry vysoce efektivního vytápění a ohřevu teplé vody i produkce elektřiny. Škála užití je široká: od rodinných a bytových domů, přes hotely a restaurace, až po veřejné budovy a průmyslové objekty
Jedna z velkých technických výzev současného teplárenství – kogenerace. Stirling Energy s.r.o. nabídla v Ostravě mikrojednotku se Stirlingovým motorem. Návštěvníky Infothermy upoutala parametry vysoce efektivního vytápění a ohřevu teplé vody i produkce elektřiny. Škála užití je široká: od rodinných a bytových domů, přes hotely a restaurace, až po veřejné budovy a průmyslové objekty

Až potud technické a ekonomické unikáty a úspěchy. V posledním období, při pokra-čujícím růstů cen energií a tepla, při stále limitovanějším přístupu tepláren k základní domácí energetické surovině – k uhlí, jsme však svědky i opačného trendu: poptávka po drahém teple z CZT v některých lokalitách klesá a řada velkých spotřebitelů, ale i domácností se chce od nich odpojit. Mnoho fi rem i institucí si hodlá své teplárenské potřeby zajistit individuálně a levněji.

To dokumentoval rovněž XX. ročník mezinárodní odborné výstavy Infotherma, která se uskutečnila počátkem ledna na ostravském výstavišti Černá louka.

Tisíce lidí z podnikové i privátní sféry se sem vydaly nejenom za konkrétní novou otopnou technikou, ale i za inspirací, jak řešit aktuální problémy při vytápění výrobních a skladovacích objektů, jak racionalizovat stávající spotřebu energií a tepla a jak rozšířit stávající portfolio palivových vstupů o nové a levnější druhy, alternativní paliva nevýjimaje. V zasněžené Ostravě byla k vidění řada zajímavých technických i soft warových zařízení a zazněly tam i některé pozoruhodné názory.

Kupř. bývalý hejtman Moravskoslezského kraje a současný europoslanec ing. Evžen Tošenovský potvrdil, že v ČR stoupá zájem podnikatelské sféry, institucí i občanů o moderní, ekologicky akceptovatelnou a provozně spolehlivou energetickou a otopnou techniku. A to nejenom v segmentu nízko- a středně

výkonné tepelné techniky. Podobná situace je i v některých dalších zemích EU27. Pouze vleklé a složité problémy okolo eura podle něj dočasně překrývají další evropský superproblém s názvem Energie.

Uvítal nástup smart systémů v energetice i teplárenství. Umožní akcelerovat toky nových technických a technologických aplikací do praxe. Výrazně posílí úlohu lidského faktoru. Bude to právě koncový zákazník, jenž získá nové možnosti jak racionálně a přitom maximálně ekologicky hospodařit s energií a teplem. Bez ohledu zda se jedná o velkou výrobní jednotku, veřejnou instituci, nebo jednotlivý byt.

Jasno měl i při formulaci odpovědi na otázku, zda to v ČR a v EU nepřeháníme s tzv.zelenou energií. Potvrdil, že faktor životního prostředí nelze podceňovat ani v oborech energetika a teplárenství.  

Zároveň chlapsky přiznal, že původní záměry Bruselu vytvořit na bázi tzv. zelené energie solidní projekční, výrobní i aplikační bázi pro rozvoj nového energetického byznysu zatím ne zcela vycházejí. Jako exaktní pří-klad promarněné šance z pohledu krizí zasažených evropských fi rem zmínil dravý nástup čínských solárních panelů na evropský trh.

Poptávka po drahém teple z CZT v některých lokalitách klesá. Řada velkých spotřebitelů i domácností se chce od nich odpojit.

Expozici DZ Dražice na Infothermě 2013 dominovaly fotovoltaické zásobníkové ohřívače pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu s připojením na HDO. Modely typu OKFE AC/DC (HDO),OKF AC/DC (HDO) používají pro ohřev vody střídavý (AC) proud z elektrické sítě (mj. ze zásuvky 230 V), střídavý (AC HDO) levný proud a stejnosměrný (DC) proud z fotovoltaických panelů.
Expozici DZ Dražice na Infothermě 2013 dominovaly fotovoltaické zásobníkové ohřívače pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu s připojením na HDO. Modely typu OKFE AC/DC (HDO),OKF AC/DC (HDO) používají pro ohřev vody střídavý (AC) proud z elektrické sítě (mj. ze zásuvky 230 V), střídavý (AC HDO) levný proud a stejnosměrný (DC) proud z fotovoltaických panelů.

Fakt, že ČR dlouhodobě patří k zemím s nejrozvinutější strukturou centrální výroby a distribuce tepla nikdo z návštěvníků Infothermy 2013 nezpochybnil. Mnozí se ale netajili s obavami, jak dlouho ještě. 

Namísto abychom kapacitu soustav posilovali a technicky je modernizovali, nezřídka jsme svědky opačných pokusů: od postupně zastarávajících a stále dražších soustav CZT se co nejdříve a co nejméně bolestně odpojit.

S projevy substituce velkovýroby, masivní distribuce a spotřeby tepla ze systémů CZT za nízko- a středně výkonnou tepelnou techniku se budeme po určitou dobu setkávat na různých místech republiky a s různou intenzitou.

Renesanci prožívající segment (třebaže názory ekonomů, technologů i ekologů se na něj citelně liší) třeba respektovat jako realitu dnešních dnů. Experti jsou zajedno v tom, že jeho pozice na trhu s moderní otopnou technikou a návrat k systémům CZT může garantovat pouze dlouhodobě atraktivní cena spolehlivých dodávek tepla z velkovýroby, pokračující modernizace výrobních a distribučních kapacit teplárenské velkovýroby a její nezbytná ekologizace.

A také: že tuzemskou malo- i velkovýrobu tepla nelze opřít výlučně o import stále dražších a dodavatelsky ne vždy spolehlivých energetických vstupů z ciziny. 

 ↑ Nasazením komínových regulátorů a ventilačních hlavic TEWIKO Systems s.r.o. do soustav s atmosférickými kotli (kondenzačními a přetlakovými 6%) a účinnou kombinací jejich funkcí se zlepší ekologické parametry, ale i citelně zlevní náklady na paliva: u dřeva až 38 %, u uhlí až 23 %, u plynu a topných olejů až 12 %.
↑ Nasazením komínových regulátorů a ventilačních hlavic TEWIKO Systems s.r.o. do soustav s atmosférickými kotli (kondenzačními a přetlakovými 6%) a účinnou kombinací jejich funkcí se zlepší ekologické parametry, ale i citelně zlevní náklady na paliva: u dřeva až 38 %, u uhlí až 23 %, u plynu a topných olejů až 12 %.

Řídící sféra nemůže problémy pouze registrovat. Musí je začít urychleně řešit. Člen tzv. Pačesovy komise prof. ing. Pavel Noskievič, CSc. zde v této souvislosti zdů-raznil, že vrcholící přípravy nové Státní energetické koncepce a Státní surovinové politiky jsou de facto poslední milník na cestě k rozumu, pokud nám problémy s maximálně ekonomickým i ekologickým vytápěním výrobních i obytných objektů nemají přerůst přes hlavu. Je zapotřebí je začít řešit s co největší naléhavostí a zároveň perspektivou.

V ČR stoupá zájem podnikatelské sféry, institucí i občanů o moderní, ekologicky akceptovatelnou a provozně spolehlivou energetickou a otopnou techniku. 

↑ Dvoukomorový kotel pro ústřední vytápění KRS TECH AQUA DUO 15 kW přivítají na trhu zejména ekologické iniciativy. Tento zdroj si poradí jak s uhlím, tak se dřevem, dřevěnými briketami a peletami, ale i třeba i s kaly
↑ Dvoukomorový kotel pro ústřední vytápění KRS TECH AQUA DUO 15 kW přivítají na trhu zejména ekologické iniciativy. Tento zdroj si poradí jak s uhlím, tak se dřevem, dřevěnými briketami a peletami, ale i třeba i s kaly

Diskuze výrobců i spotřebitelů tepla budou nepochybně pokračovat a cenové disproporce mezi jednotlivými regiony a lokalitami je ještě vyostří. Pouze slovy se dotyčný problém (logicky) vyřešit nedá.

Bez cenově a ekologicky akceptovatelného tepla, bez moderní otopné techniky a systémů se v našich klimatických podmínkách žádný podnik, žádná škola nebo nemocnice, žádný dům či byt neobejdou. 

Snímky na této straně ukazují některá technicky a technologicky zajímavá řešení, která pro nejbližší mezidobí nabídla jubilejní XX. Infotherma.

Autor: spe

Svět plný energie > Témata > Inovace na XX. ročníku Infothermy

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: