Inovace na XX.ročníku Infothermy

5.5.2013

TEPLÁRENSTVÍ V ČR se spotřebuje bezmála 150 tis. TJ tepla. Z toho připadá na průmyslovou sféru více než 87 tis. TJ. ČR drží mezi členskými státy EU27 několik pozoruhodných teplárenských unikátů:

38,1 % jejich obyvatel (resp. 1,48 mil. domácností) je připojeno na velkokapacitní soustavu centralizovaného zásobování teplem (CZT).

V ČR je v oboru teplárenství zaevidováno na 2 000 zdrojů, přičemž do kategorie zdroje s produkcí přesahující 5 MWt výkonu lze zařadit okolo 1 800 jednotek. Na výrobu tepla se u nás spotřebuje cca 31 % z celkové spotřeby paliv v energetice. Délka tepelných magistrál v ČR už přesáhla 10 000 km. Podíl tepla vyrobeného technologicky i ekologicky progresivním kogeneračním způsobem činí 75 % z celkové kvóty.

Jedna z velkých technických výzev současného teplárenství – kogenerace. Stirling Energy s.r.o. nabídla v Ostravě mikrojednotku se Stirlingovým motorem. Návštěvníky Infothermy upoutala parametry vysoce efektivního vytápění a ohřevu teplé vody i produkce elektřiny. Škála užití je široká: od rodinných a bytových domů, přes hotely a restaurace, až po veřejné budovy a průmyslové objekty.
Jedna z velkých technických výzev současného teplárenství – kogenerace. Stirling Energy s.r.o. nabídla v Ostravě mikrojednotku se Stirlingovým motorem. Návštěvníky Infothermy upoutala parametry vysoce efektivního vytápění a ohřevu teplé vody i produkce elektřiny. Škála užití je široká: od rodinných a bytových domů, přes hotely a restaurace, až po veřejné budovy a průmyslové objekty.

Až potud technické a ekonomické unikáty a úspěchy. V posledním období, při pokračujícím růstů cen energií a tepla, při stále limitovanějším přístupu tepláren k základní domácí energetické surovině – k uhlí, jsme však svědky i opačného trendu: poptávka po drahém teple z CZT v některých lokalitách klesá a řada velkých spotřebitelů, ale i domácností se chce od nich odpojit. Mnoho firem i institucí si hodlá své teplárenské potřeby zajistit individuálně a levněji.

To dokumentoval rovněž XX. ročník mezinárodní odborné výstavy Infotherma, která se uskutečnila počátkem ledna na ostravském výstavišti Černá louka. Tisíce lidí z podnikové i privátní sféry se sem vydaly nejenom za konkrétní novou otopnou technikou, ale i za inspirací, jak řešit aktuální problémy při vytápění výrobních a skladovacích objektů, jak racionalizovat stávající spotřebu energií a tepla a jak rozšířit stávající portfolio palivových vstupů o nové a levnější druhy, alternativní paliva nevyjímaje. V zasněžené Ostravě byla k vidění řada zajímavých technických i softwarových zařízení a zazněly tam i některé pozoruhodné názory.

Poptávka po drahém teple z CZT v některých lokalitách klesá. Řada velkých spotřebitelů i domácností se chce od nich odpojit.

Kupř. bývalý hejtman Moravskoslezského kraje a současný europoslanec ing. Evžen Tošenovský potvrdil, že v ČR stoupá zájem podnikatelské sféry, institucí i občanů o moderní, ekologicky akceptovatelnou a provozně spolehlivou energetickou a otopnou techniku. A to nejenom v segmentu nízko- a středně výkonné tepelné techniky. Podobná situace je i v některých dalších zemích EU27. Pouze vleklé a složité problémy okolo eura podle něj dočasně překrývají další evropský superproblém s názvem Energie.

Uvítal nástup smart systémů v energetice i teplárenství. Umožní akcelerovat toky nových technických a technologických aplikací do praxe. Výrazně posílí úlohu lidského faktoru. Bude to právě koncový zákazník, jenž získá nové možnosti jak racionálně a přitom maximálně ekologicky hospodařit s energií a teplem. Bez ohledu zda se jedná o velkou výrobní jednotku, veřejnou instituci, nebo jednotlivý byt.

Expozici DZ Dražice na Infothermě 2013 dominovaly fotovoltaické zásobníkové ohřívače pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu s připojením na HDO. Modely typu OKFE AC/DC (HDO),OKF AC/DC (HDO) používají pro ohřev vody střídavý (AC) proud z elektrické sítě (mj. ze zásuvky 230 V), střídavý (AC HDO) levný proud a stejnosměrný (DC) proud z fotovoltaických panelů.
Expozici DZ Dražice na Infothermě 2013 dominovaly fotovoltaické zásobníkové ohřívače pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu s připojením na HDO. Modely typu OKFE AC/DC (HDO),OKF AC/DC (HDO) používají pro ohřev vody střídavý (AC) proud z elektrické sítě (mj. ze zásuvky 230 V), střídavý (AC HDO) levný proud a stejnosměrný (DC) proud z fotovoltaických panelů.

Jasno měl i při formulaci odpovědi na otázku, zda to v ČR a v EU nepřeháníme s tzv. zelenou energií. Potvrdil, že faktor životního prostředí nelze podceňovat ani v oborech energetika a teplárenství. Zároveň chlapsky přiznal, že původní záměry Bruselu vytvořit na bázi tzv. zelené energie solidní projekční, výrobní i aplikační bázi pro rozvoj nového energetického byznysu zatím ne zcela vycházejí. Jako exaktní příklad promarněné šance z pohledu krizí zasažených evropských firem zmínil dravý nástup čínských solárních panelů na evropský trh.

Fakt, že ČR dlouhodobě patří k zemím s nejrozvinutější strukturou centrální výroby a distribuce tepla nikdo z návštěvníků Infothermy 2013 nezpochybnil. Mnozí se ale netajili s obavami, jak dlouho ještě. Namísto abychom kapacitu soustav posilovali a technicky je modernizovali, nezřídka jsme svědky opačných pokusů: od postupně zastarávajících a stále dražších soustav CZT se co nejdříve a co nejméně bolestně odpojit.

V ČR stoupá zájem podnikatelské sféry, institucí i občanů o moderní, ekologicky akceptovatelnou a provozně spolehlivou energetickou a otopnou techniku.

S projevy substituce velkovýroby, masivní distribuce a spotřeby tepla ze systémů CZT za nízko- a středně výkonnou tepelnou techniku se budeme po určitou dobu setkávat na různých místech republiky a s různou intenzitou. Renesanci prožívající segment (třebaže názory ekonomů, technologů i ekologů se na něj citelně liší) třeba respektovat jako realitu dnešních dnů.

Dvoukomorový kotel pro ústřední vytápění KRS TECH AQUA DUO 15 kW přivítají na trhu zejména ekologické iniciativy. Tento zdroj si poradí jak s uhlím, tak se dřevem, dřevěnými briketami a peletami, ale i třeba i s kaly.
Dvoukomorový kotel pro ústřední vytápění KRS TECH AQUA DUO 15 kW přivítají na trhu zejména ekologické iniciativy. Tento zdroj si poradí jak s uhlím, tak se dřevem, dřevěnými briketami a peletami, ale i třeba i s kaly.

Experti jsou zajedno v tom, že jeho pozice na trhu s moderní otopnou technikou a návrat k systémům CZT může garantovat pouze dlouhodobě atraktivní cena spolehlivých dodávek tepla z velkovýroby, pokračující modernizace výrobních a distribučních kapacit teplárenské velkovýroby a její nezbytná ekologizace. A také: že tuzemskou malo- i velkovýrobu tepla nelze opřít výlučně o import stále dražších a dodavatelsky ne vždy spolehlivých energetických vstupů z ciziny.

Řídící sféra nemůže problémy pouze registrovat. Musí je začít urychleně řešit. Člen tzv. Pačesovy komise prof. ing. Pavel Noskievič, CSc. zde v této souvislosti zdůraznil, že vrcholící přípravy nové Státní energetické koncepce a Státní surovinové politiky jsou de facto poslední milník na cestě k rozumu, pokud nám problémy s maximálně ekonomickým i ekologickým vytápěním výrobních i obytných objektů nemají přerůst přes hlavu. Je zapotřebí je začít řešit s co největší naléhavostí a zároveň perspektivou.

Nasazením komínových regulátorů a ventilačních hlavic TEWIKO Systems s.r.o. do soustav s atmosférickými kotli (kondenzačními a přetlakovými 6%) a účinnou kombinací jejich funkcí se zlepší ekologické parametry, ale i citelně zlevní náklady na paliva: u dřeva až 38 %, u uhlí až 23 %, u plynu a topných olejů až 12 %.
Nasazením komínových regulátorů a ventilačních hlavic TEWIKO Systems s.r.o. do soustav s atmosférickými kotli (kondenzačními a přetlakovými 6%) a účinnou kombinací jejich funkcí se zlepší ekologické parametry, ale i citelně zlevní náklady na paliva: u dřeva až 38 %, u uhlí až 23 %, u plynu a topných olejů až 12 %.

Diskuze výrobců i spotřebitelů tepla budou nepochybně pokračovat a cenové disproporce mezi jednotlivými regiony a lokalitami je ještě vyostří. Pouze slovy se dotyčný problém (logicky) vyřešit nedá. Bez cenově a ekologicky akceptovatelného tepla, bez moderní otopné techniky a systémů se v našich klimatických podmínkách žádný podnik, žádná škola nebo nemocnice, žádný dům či byt neobejdou.

Snímky na této straně ukazují některá technicky a technologicky zajímavá řešení, která pro nejbližší mezidobí nabídla jubilejní XX. Infotherma.

Autor: spe

Svět plný energie > Aktuality > Inovace na XX.ročníku Infothermy

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

 

Chcete dostávat své osobní
vydání tištěného magazínu
Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme... 

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ

Redakce:
Josef Janků,
Martin Kročil, Jan Gregor

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: