Emisní povolenky a česká energetika: potřebují se, nebo si protiřečí?

28.11.2012

EMISE V ČR Stav českého ovzduší, vod a půd se v poslední dekádě mírně zlepšuje. Kritiky současné fosilní energetiky a teplárenství toto tempo, ani aplikované technologie neuspokojují.

Za obrovskou produkci skleníkových plynů jsou kritizováni rovněž energetici v dalších zemích EU27.

Bruselským lékem na emisní problémy se měly stát po Kjótském protokolu tzv. povolenky. Signatářské státy se zavázaly, že jen v I.etapě (v létech 2008-12) sníží objemy vypouštěných skleníkových plynů oproti roku 1990 o nejméně 5,2 %. ČR měla větší ambice: 8 %. Evropská komise nespoléhala na dobrou vůli viníků. Vytvořila nástroj k redukci emisí, a to v podobě tzv. emisních povolenek.  Jednotlivým zemím (v závislosti na profilu jejich národní ekonomiky a jejich tzv. uhlíkové náročnosti)
určuje, kolik skleníkových plynů smí konkrétní subjekty na jejich území vypustit do ovzduší. Členské státy svým znečišťovatelům ovzduší rozdělily 1.várku povolenek a na evropských energetických burzách se rozběhl specializovaný systém jejich nákupu a prodejů za tržní ceny.

 Ideální (bohužel zatím nereálný) stav z pohledu ekologů i lékařů: elektrárenské a teplárenské komíny bez emisí. Foto: Isifa
Ideální (bohužel zatím nereálný) stav z pohledu ekologů i lékařů: elektrárenské a teplárenské komíny bez emisí. Foto: Isifa

Na konci roku 2012 se platnost Kjótského protokolu završí. Nová (pro všechny země závazná) smlouva zatím chybí. Oč menší výsledky mohou vykázat politici, o to větší jsou bilance emisní zátěže planety. Pro objektivitu třeba uvést, že emise v EU27 a v USA klesají. V tzv. rozvíjejících se ekonomikách však permanentně rostou. „Kritizujete nás neprávem!“ odmítá znepokojivé statistiky rozvojový svět a poukazuje na fakt, že nejvíce emisí (kupř. CO2) momentálně připadá na USA (cca 18,5 t na každého obyvatele), zatímco v Číně to je „pouze“ 5,5 t. Pro úplnost: Evropané (s 8,5 t emisí oxidu uhličitého) stojí uprostřed tohoto sváru.

Na produkci a vypouštění skleníkových plynů do atmosféry se nepodílí výlučně jen energetika, teplárenství, nebo průmyslová výroba. Nemalou hřivnou k tomu přispívá rovněž silniční a letecká doprava. Paradoxní je, že zatímco emisní povolenky začínají hlavní znečišťovatele tlačit k odpovědnějšímu chování, na malé producenty skleníkových plynů zatím nijak dramaticky nedopadají.

Promarněná příležitost k nápravě?

Teplárenské sdružení ČR je skeptické. Kritizovalo i některé momenty příprav tuzemského zákona o zlepšení ovzduší. Podle teplárenské asociace, nová legislativní norma i systém povolenek pominuly znečišťovatele ve sféře lokálního vytápění. Velká energetika a teplárenství jsou podle TS ČR po provedených opatřeních a utracených inovačních miliardách už jen menšinovým znečišťovatelem. Městské aglomerace, které mají největší problémy se znečištěným ovzduším, zamořují nejvíce emisemi prachu, NOx i polyaromatickými uhlovodíky doprava a lokální vytápění domácností.

V případě malých a středních zdrojů se emise neměří. Pouze se vypočítávají z matematických modelů. Nebere se v potaz ani skutečné palivo používané v těchto zdrojích. Často jde o směs uhlí, dřeva znečištěného chemikáliemi a domovního odpadu. Přitom: spálením 1 kg odpadu v kamnech se vypustí přibližně stejné množství dioxinů jako při spálení 10 t komunálního odpadu ve spalovně. Lokální zdroje na zemní plyn mají významně nižší emise než kamna na pevná paliva. Zdaleka však nejsou bezemisní. Z hlediska rozptylu znečišťujících látek a znečištění ovzduší je navíc obrovský rozdíl kupř. mezi 100metrovým komínem teplárny na kopci a 10metrovým komínem malého zdroje na dně údolí.

Na produkci a vypouštění skleníkových plynů do atmosféry se nepodílí výlučně jen energetika, teplárenství, nebo průmyslová výroba. Nemalou hřivnou k tomu přispívá rovněž silniční a letecká doprava.


Možností, jak vymístit emise z centra měst, je přitom málo. Patří mezi ně soustavy dálkového zásobování teplem, tepelná čerpadla, elektrické vytápění a solární ohřev vody. „Zákon paradoxně upřednostňuje lokální zdroje, které nebudou muset plnit přísné emisní limity, ani platit poplatky za znečišťování ovzduší,“ nešetřil kritikou ředitel sekretariátu TS ČR M.Hájek. „Na občana, který pálí v kamnech holínky a své okolí zamořuje bojovými plyny, budou úřady i nadále krátké. Naproti tomu teplárna, která využívá nejlepší dostupné technologie pro vyčištění spalin, emise kontinuálně měří
a vykazuje, zaplatí na poplatcích milióny.“

Povolenky musí nastartovat sofistikovanější technologie

ČR bude mít v letech 2013 – 2020 k dispozici zhruba 280 milionů povolenek proprodej v aukcích. Podle ministra životního prostředí T.Chalupy: „Množství, které bude Česko v aukcích prodávat, bude lineárněnarůstat na úkor povolenek přidělovaných bezúplatně: z 18 milionů v roce 2013 až na cca 50 milionů v roce 2020.“ Nakupovat dražené povolenky budou smět provozovatelé, banky, investiční společnosti a jejich zástupci (kupř. sdružení a svazy). Aktuální cena povolenky se pohybuje na historicky minimální úrovni: cca 7 eur. Její budoucí cenu je nyní těžké predikovat.

Existuje mnoho faktorů, které na ni mají vliv a různými směry (realokace druhého období,  hospodářská krize apod.). Ministerstvo životního prostředí rozpracovalo 3 scénáře, které předpovídají různou výši výnosů z aukcí: od 2,6 mld., přes 3,9 mld., až po 5,3 mld. eur. Jako nejreálnější scénář se jeví minimální, jenž operuje s výnosy ve výši 2,6 mld. eur. Vychází z aktuální ceny povolenky a zároveň předpokládá dopad ekonomického zpomalení i v následujících letech. Podle evropské směrnice 2003/87/ES musí být alespoň 50 % výnosů z aukcí povolenek využito na opatření související s ochranou klimatu. Evropská směrnice 2009/29/ES pak jasně definuje, jak mají členské státy použit minimálně 50 % výnosů z nových aukcí povolenek. Přednostně mají směřovat na konkrétní aktivity spojené se snižováním emisí skleníkových plynů a přizpůsobením se negativním dopadům změně klimatu.

Z analýz Ministerstva životního prostředí vyplývá, že ČR by mohla z nových aukcí emisních povolenek ve II.etapě (léta 2013- 2020) získat cca 140 mld. Kč (při uvažované ceně 20 EUR za jednu  povolenku). Z toho by pak měla být polovina (tj. 70 mld. Kč) předisponována na projekty zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů a obecně na ochranu životního prostředí. Podle ministra T.Chalupy pro MŽP bude prioritní podpora úspor a vyšší efektivity užití energie v sektoru obytných a veřejných budov. V této oblasti stále existuje vysoký potenciál. ČR bude muset navíc vyhovět novým požadavkům směrnice o energetické náročnosti budov. MŽP hodlá při přípravě nového programu, který by navázal na “Zelenou úsporám“, úzce spolupracovat s Ministerstvem pro místní rozvoj (spadá pod něj Program Panel) a rovněž se Svazem měst a obcí. I pro něj je toto téma prioritní.

V rámci podpory úsporných opatření MŽP podpoří investice do zateplování soukromých i veřejných budov a na výrobu tepla z alternativních zdrojů energie. Podpora z výnosů z aukcí emisních  povolenek by měla být oproti současnému stavu nastavena tak, aby se mohlo dotovat více projektů.

„Bič“ na velké i malé znečišťovatele?

Nová norma je z hlediska ochrany životního prostředí zásadní. Sněmovna podle MŽP přijala klíčový a potřebný dokument, který vzešel z komplikovaných jednání a který v českém právním řádu zavede tolik potřebné kroky, jako jsou individuální přístup k velkým znečišťovatelům ovzduší, stejně jako povinné revize kotlů v domácnostech. Všechny nástroje bude možné uplatňovat podle resortních expertů individuálně a fl exibilně s ohledem na kvalitu ovzduší v místě provozu zdrojů škodlivin.

Důležitý je institut kompenzačních opatření. Pokud se zavede nový zdroj znečišťování, bude muset být vyřazen stávající zdroj. V neposlední řadě nový zákon sníží administrativní zátěž a optimalizuje legislativní povinnosti. Předloha klade důraz na individuální přístup ke zdrojům znečišťování ovzduší. Bude zohledňovat význam konkrétního zdroje a míru jeho působení na kvalitu ovzduší. Zdrojům, které kvalitu ovzduší ve svém okolí ovlivňují nejvíce, bude možné zpřísnit emisní limity, či stanovit technické požadavky na jejich provoz. Nový zákon stanovuje také minimální požadavky na emisní parametry spalovacích zdrojů o příkonu do 300 kW pro účely uváděných na trh v ČR. Emisní  požadavky budou zaváděny ve dvou fázích: mírnější budou platit do konce roku 2013.


Od roku 2014 se výrazně zpřísní. Nově zákon také obsahuje nástroj ke snížení dopadů provozu  motorových vozidel ve městech, tzv. nízkoemisní zóny. Toto dopravní opatření může být využito v centru sídel k omezení vjezdu automobilů zařazených do určitých emisních tříd. Pravomoc vymezit nízkoemisní zónu bude mít obec, která stanoví její rozsah i přísnost. Sněmovna také schválila návrh od roku 2016 zavést povinné pravidelné revize kotlů na tuhá paliva. Majitelé si budou muset nechat kotel zkontrolovat každé dva roky, jinak jim hrozí sankce. Díky novému zákonu se zefektivní i poplatková agenda.

NÁZOR EXPERTA:

screen_shot_2013-10-31_at_14.18.08.png

Martin Kročil obchodní ředitel společnosti Lumius, spol. s r.o.


Trh s povolenkami se v Evropě dostal mírně řečeno do slepé uličky. Na jedné straně nutno ocenit snahu bruselských úředníků učinit vstřícný krok pro životní prostředí, na druhé nelze přehlédnout fakt, že vzhledem k přístupu zbytku světa emisní povolenky v konečném důsledku snižují konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Negativní dopad se naštěstí neprojevil tak silně, protože v letech 2007– 2012 bylo na evropský trh vydáno povolenek příliš a trh s nimi se díky tomu víceméně zhroutil.

Bruselští politikové si jsou této skutečnosti dobře vědomi a nechtějí stejnou chybu opakovat. Snížení počtu vydaných kusů ovšem logicky povede k jejich vyšší ceně a případní znečišťovatelé budou mít dvě možnosti: zaplatit vyšší cenu za povolenky, nebo investovat do modernizace vlastních provozů a snížit tak jejich ekologickou zátěž. V obou případech však zvýšené náklady jistě promítnou do cen svých finálních produktů. Ty tak ponesou náklady, které producenti ve zbytku světa zahrnovat do konečných cen nebudou.

Najdou čeští i evropští zákazníci ve svých peněženkách ještě dost peněz a vlastní ochoty na to, aby evropským firmám tyto náklady uhradili a nepreferovali levnější mimoevropské zboží? Jistě, všichni máme na vybranou. Na starém kontinentu však (bohužel) již dlouho platí staré přísloví „Bližší košile než kabát“.

Autor: spe

Svět plný energie > Témata > Emisní povolenky a česká energetika: potřebují se, nebo si protiřečí?

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: