Dobrý firemní design není náhoda

13.10.2011

Managing partner Michal Richtr.
Managing partner Michal Richtr.

DYNAMO DESIGN Dobrá pozice firmy na trhu (libovolno zda na globálním, či „jen“ na národním) nezávisí pouze na komplexní kvalitě portfolia jejich výrobků a služeb.

Závisí také na schopnosti dotyčného podniku komunikovat se stávajícími a potenciálními zákazníky, cílevědomě budovat a udržovat svou nezpochybnitelnou image.

19.jpg

A protože až 4/5 vjemů získáváme vizuálně, stále větší pozornost nadnárodních i tuzemských firem se soustřeďuje na kultivaci rozhodujícího faktoru podnikové komunikace uvnitř firmy i navenek – jejich jednotného vizuálního stylu

Plně to platí i pro český energetický trh. SPE přizvalo k besedě představitele společnosti Dynamo design s.r.o., která se zabývá problematikou brandingu, grafického designu a vizuální prezentace a patří do české oborové špičky - managing partnera Michala Richtra a graphic designera Tomáše Cikána.

Graphic designer Tomáš Cikán.
Graphic designer Tomáš Cikán.

Na začátku letošního roku Dynamo design připravilo nový a ucelený projekt jednotného vizuálního stylu také pro společnost LUMIUS s.r.o.:

 „Pánové, můžete na úvod podat krátkou vizitku Vašeho studia?“

M. RICHTR: „Naše společnost je založena na schopnosti definovat jedinečnost každého klienta a vytvořit pro něj osobitou design strategii a kvalitní design. Náš tým tvoří projektoví manažeři, grafičtí designéři, DTP operátoři a produkční pracovníci. Spolupracujeme také s poměrně širokým okruhem externích specialistů z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, s fotografy, architekty, textaři, výzkumnými agenturami, programátory, tiskovou produkcí a dalšími.“

T. CIKÁN: „Pro naše klienty vytváříme nové názvy, značky a logotypy, vizuální styly, grafi cké manuály, prezentační materiály, výroční zprávy, publikace a časopisy. Podílíme se na tvorbě multimédií a webdesignu, obalového a informačního designu. Abychom klientovi mohli nabídnout optimální produkt, zabezpečujeme rovněž nezbytné rešerše a analýzy trhů.“

„Patrně ne vždy jednáte s klientem, jenž si uvědomuje všechny faktory pro optimální zvládnutí fi remní komunikace. Proč by měl podle Vašeho mínění věnovat zvýšenou pozornost právě kvalitě vizuálního designu?“

M. RICHTR: „Design určuje image současné firmy. Dobře zpracovaný zaujme veřejnost, identifikuje firmu a v nejlepším smyslu slova k ní přitahuje spotřebitele. Naopak: nekvalitní, zastaralý je pro firmu brzdou. Dobrý design dokáže být konkurenční výhoda a jeho význam do budoucna nepochybně poroste. Spoléhat se na náhodu, nerespektovat reálnou situaci na trhu v podmínkách zostřující se konkurence, to už dnes nelze.“

T. CIKÁN: „Při jednání s každým klientem postupujeme individuálně, s přihlédnutím k jeho aktuálním záměrům, k jeho už existujícímu vizuálnímu potenciálu. Na praktických příkladech mu přibližujeme, že dobrý design je jednou z nejdůležitějších součástí brandingu. Že to je finální produkt kreativního myšlení, znalosti trhu, zkušeností a odvahy přijmout nová rozhodnutí. Branding samotný (jakožto mnohovrstevný proces) pak vede k vytvoření atraktivní obchodní značky.“

 Redesign obchodní značky společnosti LUMIUS pocházní z dílny studia Dynamo design.
Redesign obchodní značky společnosti LUMIUS pocházní z dílny studia Dynamo design.

„Zvolili jste podobný přístup i v případě návrhů pro LUMIUS s.r.o.?“

M. RICHTR: „Samozřejmě. Tato firma patří k dominantním subjektům na českém energetickém trhu a neskrývá své podnikatelské ambice ve středoevropském regionu. Její management nás požádal o návrh moderního vizuálního stylu. Plně si uvědomoval, že na stále náročnějším energetickém trhu nevystačí jen se současnou prezentací. Požádal nás o návrh komplexního a progresivního způsobu vizuální komunikace firmy. To byla pro nás věcně velká výzva.“

T. CIKÁN: „Já bych se chtěl pozastavit u faktu, že vedení firmy LUMIUS si samo uvědomilo, že se stávajícím grafickým potenciálem už nemůže napříště vystačit. Že nový a samozřejmě jen kvalitní vizuální styl posílí nynější image firmy a dále upevní její pozici na trhu. Jednání s takto rozhodnutými představiteli firmy LUMIUS logicky vnesla do kreativních procesů uvnitř Dynamo design řadu cenných impulsů.“

 

Nový vizuální motiv společnosti LUMIUS
Nový vizuální motiv společnosti LUMIUS

 

„Promiňte, lze vést přímou úměru mezi kvalitním vizuálním stylem a bilancí dosažených ekonomických výsledků firmy na trhu? Dokáže někdo věryhodně změřit efektivnost studiem navrženého a firmou používaného designu?“

M. RICHTR: „ U nás se nikdo komplexně problematikou efektivity designu nezabýval. Neměřil jednotlivé projekty, takže nejsou k dispozici souhrnná data. Existují pouze ojedinělé případové studie, které byly výjimečně publikovány. Obecně lze konstatovat, že kvalitní vizuální styl, výjimečná značka, či design dokážou zaujmout a vyvolat pozitivní asociace. Samozřejmě podmínkou je kvalita produktu/ služby a její konkurenceschopnost. Firma či výrobek tak získávají pozitivní image, buduje se emotivní vazba firma x klient.

Dynamická firma se rozhodla pro dynamické řešení. Jen takové jí umožní vizuálně zaujmout klienty a zároveň se čitelně vymezit oproti jiným firmám v oboru."
MICHAL RICHTR

To se projevuje i na hospodářských výsledcích. Lépe se to prokazuje na obalovém designu produktů, kdy můžete porovnat prodejní výsledky s novým obalem vůči tomu starému. Efektivita nové značky a vizuální komunikace u firmy typu LUMIUS se dokazuje obtížněji. Lidé vnímají kvalitní prezentaci a design většinou podvědomě, přesto si díky němu vytvářejí asociace spojené s daným subjektem. Abychom  prokázali pozitivní vliv nové značky na celkovou image firmy, museli bychom s časovým odstupem udělat dotazovací průzkum mezi klienty dané firmy.“

„Nic proti vědeckému řešení. Jenže žádný tvůrčí proces (tedy ani grafický) nemůže vyloučit pozitivní vliv náhody. Vzpomeňme třeba na zrod a uplatnění geniální značky Waldes - Symbol jakosti...“

T. CIKÁN: „To ano. Ale dnešní trhy jsou už jiné. Současný rebranding nemůže být ani nahodilý, ani  subjektivní. Na trzích působí řada subjektů. K dispozici je spousta průběžně inovovaných výrobků a služeb. S nástupem nových materiálů, elektronizace a digitalizace grafické práce se razantně změnily i naše pracovní podmínky a možnosti. To plně respektoval management LUMIUS. Prodávají strategický dynamický produkt: energii. A energetickou od nás požadovali i svou novou grafiku.“

„Nové logo, jež jste jim nabídli, tvoří kruh. Dominantní barvu, kterou jste zvolili, je červená. Proč?“

M. RICHTR: „Než začneme pracovat na novém vizuálním stylu pro jakoukoliv firmu, nejdříve si důkladně prostudujeme její historii, charakter současné prezentace a komunikace. Jednáme s managementem o jeho dlouhodobých podnikatelských záměrech. Nabyté poznatky konfrontujeme se situací na trhu. Až poté přistupujeme ke kreativní práci.

Pro firmu LUMIUS jsme vytvořili několik navzájem odlišných variant. Od řekněme klasických a konzervativních až po velmi dynamické. Ve svých analýzách jsme se nezmýlili. Dynamická firma se rozhodla pro dynamické řešení. Jen takové jí umožní vizuálně zaujmout klienty a zároveň se čitelně vymezit oproti jiným firmám v oboru. A co se týká červené barvy? I zde jsme si nejdříve ověřili situaci na trhu. Shodli jsme se, že právě červená barva a právě tento odstín bude veřejností vnímán pro energii a teplo jako nejpřiléhavější.“

T. CIKÁN: „Jenom z názvu LUMIUS si současný zákazník nedokázal vybavit základní obor podnikání firmy, ani si ji zařadit do příslušného segmentu trhu. S naším návrhem se vedení firmy ztotožnilo a věřím, že tak učiní i její klienti. Pro grafika-designéra je největším zadostiučiněním, pokud se v jeho návrzích obě strany takříkajíc poznají. A to se nám v daném případě, myslím, podařilo bezezbytku.“

 Vizuální styl společnosti LUMIUS je nezaměnitelný a působí dynamickým dojmem. Ukázka označení CD, vizitek a reklamních přednětů
Vizuální styl společnosti LUMIUS je nezaměnitelný a působí dynamickým dojmem. Ukázka označení CD, vizitek a reklamních přednětů

 „Nic si nezastírejme. Po dlouhém a nezřídka i strastiplném jednání s nějakou firmou se zrodí ucelený produkt a firma jej převezme i s patřičnou licencí. Jenže po několika týdnech, či měsících návrh začne „vylepšovat“ o některé subjektivní prvky a doplňky. Časem pak firemní „folklor“ rozloží i nejsofistikovanější grafický návrh zevnitř. Neobáváte se něčeho podobného i ze strany LUMIUS?“

M. RICHTR: „ Žijeme a pracujeme v konkrétních, průběžně se měnících podmínkách. Podobné riziko proto nelze nikdy a absolutně vyloučit. A ani platný smluvní vztah s klientem definující tyto případy a situace nám negarantuje, že k něčemu podobnému nedojde.Věřím ale, že se to managemnentu LUMIUS netýká. Věděl od prvního okamžiku, proč nás vyhledal, co po nás žádá a jak chce naše návrhy, s nimiž se ztotožnil, využívat ke svým strategickým záměrům.

Samozřejmě, zákazníka, jenž naše dílo transformuje málem k nepoznání, můžeme kritizovat, nebo i případně penalizovat. Ale toho se v případě společnosti LUMIUS doopravdy neobávám. Naopak doufám, že s postupem firmy na další trhy, s rozšiřující se skladbou jeho produktů a služeb, se setkáme znovu a naši spolupráci prohloubíme.“

T. CIKÁN: „Možná, že to bude velmi brzo - v souvislosti s razantním nástupem elektronické  komunikace, se stále patrnějším akcentem firem na interaktivitu kontaktů s klienty. Vědeckotechnický vývoj v oboru jde velmi rychle a nabízí zcela unikátní možnosti jak prohloubit stávající úroveň a formy komunikace firma-zákazník.

Princip tvorby inzerce společnosti.
Princip tvorby inzerce společnosti.

„Fakt, že stále více firem si uvědomuje efekty moderně koncipovaného a využívaného firemního designu je povzbudivý. Na druhé straně: je na takový boom jejich zájmu technicky, kreativně, ale i kapacitně připravena rovněž samotná designérská fronta?“

M. RICHTR: „Obávám se, že nikoliv. Kupř. byla velká chyba zrušit Design centrum České republiky. Byť jsem měl k jeho činnosti v posledních letech velké výhrady, chybí v současnosti instituce, schopna zastřešit a propagovat design v celé jeho komplexnosti a významu. Současný český design potřebuje nový výklad a témata. Kupř. efektivitu designu a jeho přínos pro domácí firmy. Chybí design management jako profese a studijní obor. Především je nutné vychovat novou generaci mladých a talentovaných tvůrců v těsném sepětí s realitou.

Naznačený styl tvorby firemního profilu společnosti.
Naznačený styl tvorby firemního profilu společnosti.

Abych to dokumentoval prizmatem akademického pracoviště, které osobně dobře znám - Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, atelieru grafického designu a vizuální komunikace pod vedením profesora Vaňka: ten každoročně připraví do praxe 3 mladé odborníky. Tito mladí lidé umějí řemeslo, mají neotřelé nápady a přístupy, získali zkušenosti prací pro různé firmy i instituce. Jsou schopni se okamžitě zapojit a fungovat. Bohužel v jiných ateliérech je většinou odtrženost od reálné situace a potřeb na trhu.

Autor: spe

Svět plný energie > Rozhovory > Dobrý firemní design není náhoda

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

15.4.2019 OZE dodaly v Německu 65% elektřiny

AKTUALITY - První týden v březnu Německo zažilo energetickou premiéru: obnovitelné zdroje energie (OZE) vyrobily rekordních 65 % veškeré elektřiny. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: