Čím nahradíme energetickou a teplárenskou surovinu č. 1?

10.10.2012

HNĚDÉ UHLÍ Základní domácí fosilní energetická a teplárenská surovina je po desetiletí neměnná - hnědé uhlí.

Jak ukázala poslední studie INERGIN, naše republika disponuje jeho zásobami před územními ekologickými limity (ÚEL) pro fungování všech efektivních provozů (tzn. mimo postupně odstavované elektrárny) a po zohlednění dalších korekcí ve spotřebě hnědého uhlí na následujících 26 let, do roku 2038 včetně.

K začátku roku 2012 ČR disponovala zásobami hnědého uhlí (neblokovanými ÚEL) ve výši přesahující 822 mil. t. Jeho těžba a zpracování však vytváří řadu organizačních, ekonomických i ekologických problémů.
K začátku roku 2012 ČR disponovala zásobami hnědého uhlí (neblokovanými ÚEL) ve výši přesahující 822 mil. t. Jeho těžba a zpracování však vytváří řadu organizačních, ekonomických i ekologických problémů.

Přesto ostré diskuze okolo domácího uhlí, které vzplály počátkem 90.let a mj. vedly k rozhodnutí tehdejšího českého kabinetu vyhlásit v Podkrušnohoří tzv. územní ekologické limity (ÚEL) pro jeho těžbu, neutuchají. Řada podnikatelských subjektů nabízí jako náhradu za hnědé uhlí svou komoditu. Patrně nejhlasitěji tak činí dovozci a prodejci zemního plynu a různé ekologické iniciativy. Ty by uhlí rády substituovaly dotovanými a provozně nespolehlivými zdroji: od eoliky a soláru po bioplyn, či geotermální energii.


Vraťme se však zpátky ke vzpomenuté studii. Pozornost si zaslouží mnohá zaznamenaná fakta a závěry:

  •  V případě zpřístupnění těžby za ÚEL na lomu Bílina (provozovatel Severočeské doly a.s.) lze podle INERGIN udržet fungování hnědouhelné energetiky ČR (po započtení očekávaných korekcí na straně spotřeby hnědého uhlí) až do roku 2044 včetně.
  • Při výši těžby a spotřeby hnědého uhlí na úrovni roku 2011 nehrozí ani při absenci regulatorního rámce těžby negativní bilance „spotřeba vs. těžba“, tj. záporné saldo uhlí až do roku 2029.
  • Prolomení ÚEL na lokalitě ČSA nepředstavuje aktuální problém, ani okamžité řešení problému nedostatku hnědého uhlí, s nímž budou po roce 2012 konfrontovány zejména nezávislé teplárny v ČR. I bez nich ČR disponuje dostatečným objemem zásob hnědého uhlí na více jak 30 let.
  • Společnost Czech Coal a.s. pokrývá zhruba 73 % trhu s volným uhlím pro tuzemské teplárny. S odbytovou strategií „hnědé uhlí jako láhev vzácného koňaku ve sklepě“ a požadavkem na zhruba dvojnásobek ceny dnes obvyklé za 1 GJ hnědého uhlí se dostala do situace, kdy má na období po roce 2012 nakontrahovánu zatím jen menší část své produkce.
  • Podíl hnědého uhlí na celkových nákladech na výrobu tepla činí při ceně 70 Kč/GJ (= zhruba požadavek společnosti Czech Coal a.s.) více jak 45 %.
  • Přistoupení na požadovaný cenový mechanismus společnosti Czech Coal a.s. by znamenalo extrémní eskalaci průměrné ceny tepla z hnědého uhlí do pásma 700 -780 Kč/GJ tepla (dnes přibližně 490 Kč/GJ) a následně rozpad systémů centrálního zásobování teplem v ČR. Teplárny přitom napájejí cca 38 % všech tuzemských domácností.

Experti zdůrazňují, že uvedené časové horizonty bude možné naplnit pouze při zavedení aktivní  regulace tuzemského trhu s tzv. volným hnědým uhlím.

Vláda si problém uvědomuje, ale…

Doposud nejvýznamnější krok ve snaze o zajištění reálné a spolehlivé dodávky hnědého uhlí byl učiněn usnesením Vlády ČR č. 702 ze dne 21. září 2011. Kabinet uložil ministrovi MPO (ve spolupráci s ministrem MŽP, místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní Rady vlády) navrhnout do konce roku řešení k zajištění dostatečného množství uhlí pro systémy zásobování teplem v ČR bez  prolomení ÚEL.

Životnost zásob hnědého uhlí se tenčí. Vloni vzrostl vytěžený objem hnědého uhlí v ČR meziročně o více než 3 mil. t uhlí (zhruba o 7 %). V rámci skupiny tuzemských těžebních společností byl příspěvek k této meziroční změně nekonzistentní. Konkrétně:

Mezi roky 2010 a 2011 Czech Coal a.s. zvýšil roční produkci o +5 % (+ 0,61 mil. t).

Severočeské doly a.s. o +16 % (resp. +3,51 mil. t). Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. naopak zaznamenala propad roční produkce o 12 % (-0,97 mil. t).

Jak postupovat dále?

Specialisté analyzovali několik variant dalšího vývoje těžby a využití hnědého uhlí v ČR. Vycházeli přitom z bazálních dat roku 2011.

screen_shot_2013-10-31_at_14.21.08.png

K začátku roku 2012 disponovala ČR zásobami hnědého uhlí (neblokovanými ÚEL) na úrovni více než 822 mil. t. Jejich využitelnost byla posuzována optikou tří odlišných scénářů.


Scénář I.:

Etalon pro budoucí těžbu na úrovni roku 2011, tj. BEZ započtení očekávaných korekcí na straně spotřeby hnědého uhlí v budoucnu. Jedná se pouze o ilustrativní scénář. Předpoklad zakonzervování spotřeby na úrovni roku 2011 není korektní.


Scénář II.:

Etalon pro budoucí těžbu na úrovni roku 2011, VČETNĚ započtení očekávaných korekcí na straně spotřeby v budoucnu. Jedná se o konzervativní scénář vývoje postavený na základě skutečností známých k začátku května 2012.


Scénář III.:

Etalon pro budoucí těžbu na úrovni roku 2011, VČETNĚ započtení očekávaných korekcí na straně spotřeby v budoucnu a VČETNĚ prolomení ÚEL na lomu Bílina s účinností od roku 2038. Jedná se o konzervativní scénář vývoje postavený na základě skutečností známých k začátku května 2012 s možností vytěžení relativně snadno dostupných zásob hnědého uhlí na lomu Bílina za ÚEL (zhruba 100 mil. t)

V médiích často zmiňovaná disponibilita hnědého uhlí před ÚEL na úrovni následujících 18 let je zavádějící. Nebere v potaz očekávaný vývoj požadavků českých energetických utilit. Zásoby hnědého uhlí podle kalkulací INERGIN vystačí ČR na následujících 26 let. Při prolomení ÚEL na lomu Bílina až na 32 let.

Posunutí hranice těžby na lomu Bílina by přitom nebylo spojeno téměř s žádnými významnějšími environmentálními a majetkovými překážkami. Souvisejícím předpokladem je zde proto umožnění zalimitní těžby hnědého uhlí na lomu Bílina od roku 2039, tj. od doby, kdy by ČR vyčerpala své disponibilní zásoby suroviny.

Jednou ze základních podmínek ale je, že všichni poptávající na trhu s hnědým uhlím budou schopni nakoupit uhlí v požadovaném množství, kvalitě a za akceptovatelných cenových podmínek. Splnění této podmínky je však v současné době nejisté vzhledem k minulé, současné a avizované obchodní strategii společnosti Czech Coal. Její představitel odpověděl na otázku, jak dlouho je jeho firma schopna těžit pouhých 20 % své roční produkce hnědého uhlí, takto: „Prostě bychom si počkali, až budeme mít svou vlastní elektrárnu, a v ní bychom spalovali vlastní uhlí… Bez zisku vydržíme i 10 let.“ (Jan Dienstl, spoluvlastník Czech Coal, v rozhovoru pro HN, 22.3.2011)

Pochopení problematiky sporů o dodávky hnědého uhlí a odběratelsko-dodavatelských vazeb, resp. situace na tuzemském hnědouhelném trhu, se proto neobejde bez analýzy disponibility tzv. volného uhlí. Nelze nahlížet identicky na subjekt, který provozuje hnědouhelný/é energetický/é zdroj/e, či zpracovatelský závod na hnědé uhlí a zároveň provozuje těžební činnost a kupř. teplárnu, která je odkázána na svého dodavatele při obstarání paliva pro vlastní provoz.

Většině teplárenských zdrojů vyprší do konce tohoto roku kontrakty na dlouhodobé dodávky hnědého uhlí. Nové se jim nedaří uzavírat, jelikož přistoupení na cenu požadovanou společností Czech Coal, dominantním subjektem na trhu s volným uhlím, by pro ně bylo ekonomicky nevýhodné.

Řešení: trh s volným uhlím?

Trh s uhlím, které je reálně k dispozici po uspokojení palivových požadavků skupiny pro odběratele mimo skupinu představuje další rozměr problematiky. Tuto metodiku používá standardně Evropská komise k hodnocení tržního podílu.

Odborníci se shodují, že cena hnědého i černého uhlí bude v příštích 2 dekádách dynamicky růst. Zatím se liší v názoru, čím se velkovýrobcům energie a tepla podaří je ekonomicky i ekologicky akceptovatelně nahradit.
Odborníci se shodují, že cena hnědého i černého uhlí bude v příštích 2 dekádách dynamicky růst. Zatím se liší v názoru, čím se velkovýrobcům energie a tepla podaří je ekonomicky i ekologicky akceptovatelně nahradit.

Primárně (pokud to je možné vzhledem k těžební kapacitě a uzavřeným kontraktům s odběrateli) těžební společnosti zajistí své palivové potřeby pro vlastní zdroje a jiné zušlechťovací procesy. Zbytek uhlí směřují na volný trh s hnědým uhlím. Tato úprava je klíčová. Umožní stanovit, jaké množství uhlí je určeno k zajištění dodávek paliva pro zbylé energetické entity, které neprovozují současně těžbu hnědého uhlí. Je zřejmé, že výchozí pozice (a zejména závislost na dodavateli paliva) je diametrálně
odlišná.

Jak se vyvíjí situace na trhu s volným uhlím?

Většině teplárenských zdrojů vyprší do konce tohoto roku kontrakty na dlouhodobé dodávky hnědého uhlí. Nové se jim nedaří uzavírat, jelikož přistoupení na cenu požadovanou společností Czech Coal, dominantním subjektem na trhu s volným uhlím, by pro ně bylo ekonomicky nevýhodné.

Platí to i pro velké producenty elektřiny a tepla v ČR, včetně ČEZ. Tomu vyprší kontrakt na dodávky hnědého uhlí do Elektrárny Počerady (zhruba 6,2 mil. t ročně) se společností Czech Coal už na konci roku 2012. Přistoupení na cenovou strategii společnosti Czech Coal, která požaduje uzavření kontraktů na uhlí do Elektrárny Počerady na úrovni zhruba dvojnásobku současné obvyklé ceny hnědého uhlí, je pro firmu těžko stravitelné sousto. Tato cena je přitom značně volatilní, jelikož společnost Czech Coal navázala cenový mechanismus na světový trh s černým uhlím. Nyní by se cena za GJ hnědého uhlí dodaného v roce 2013 pohybovala na více než 70 Kč/GJ, bez dopravy.

Závěry jejich vzájemného sporu o dodávky hnědého uhlí budou mít nutně přesah do celé tuzemské energetiky. Pokud by se Czech Coal podařilo prosadit skokové zvýšení ceny hnědého uhlí, hrozí  cenová nákaza“ tuzemského hnědouhelného trhu. Jinými slovy: vytvořil by se nový cenově deformovaný etalon pro ostatní těžařské společnosti v ČR a tendence etablovat zhruba dvojnásobné zdražení hnědého uhlí jako „tržní“ úroveň ceny.

Na období po roce 2012 byl nedávno uzavřen kontrakt na dodávky HU mezi Plzeňskou teplárenskou a.s. a Sokolovskou uhelnou (společná nabídka s Carbounion Bohemia, spol. s r.o.) a mezi Plzeňskou energetikou a.s. a Sokolovskou uhelnou. V prvním případě jde o 500 tis. t ročně za 40 Kč/GJ (bez dopravy) na 10 let, ve druhém o střednědobý kontrakt na zhruba poloviční objem za podobnou cenu. Cena 40 Kč za GJ hnědého uhlí bez dopravy tak představuje úroveň ceny, které lze v ČR v současné době dosáhnout.

screen_shot_2013-10-31_at_14.21.44.png

Aktuálně probíhají jednání energetické „tripartity“, tj. státu zastoupeného MPO, Czech Coal a ČEZ. Ministr Martin Kuba naznačil, že pozice MPO bude rolí moderátora. Nicméně dodal, že existují především v Horním zákoně nástroje umožňující do sporu aktivně zasáhnout.

Společnost Czech Coal oficiálně avizovala záměr arbitrárně snížit těžbu na lokalitě ČSA po roce 2012 zhruba na polovinu, pokud nedojde k prolomení limitů na lomu ČSA. Od roku 2013 proto bude na trhu s volným uhlím o 2,5 mil. t hnědého uhlí méně.

Negativní bilance hnědého uhlí se ovšem nemusí objevit po celou dobu životnosti tuzemských zásob hnědého uhlí, pokud bude objem volného uhlí korigován v souladu s předpokládaným poptávaným množstvím. Je patrné, že aktuálním problémem determinujícím spor o dodávky hnědého uhlí po roce 2012 není fyzická disponibilita, či platnost ÚEL (822 mil. t. zásob hnědého uhlí před ÚEL k 1.1.2012), nýbrž ambiciózní cenové požadavky dominantního subjektu na trhu s volným uhlím, společnosti Czech Coal. Více ukáže reálný vývoj na trhu.

Český energetický i průmyslový management v posledním období opakovaně upozorňuje na nebezpečí radikálního růstu cen uhlí a dalších energetických surovin. Tento proces má nejenom bezprostřední cenové dopady na růst cen energie a tepla, ale i na cenovou hladinu průmyslové produkce. Ta se pak stává obchodně méně zajímavou a konkurenceschopnost českých firem na mezinárodních odbytištích logicky padá.

screen_shot_2013-10-31_at_14.21.34.png

Autor: spe

Svět plný energie > Témata > Čím nahradíme energetickou a teplárenskou surovinu č. 1?

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: