„Revoluce“ břidlicového plynu a ropy: V Evropě budeme postupovat střízlivěji?

1.3.2013

BŘIDLICOVÝ PLYN A ROPA  Všechno tomu nasvědčuje. Boom stále aktivnějšího geologického průzkumu, přípravy i vlastní těžby tzv. břidlicového plynu a ropy

Břidlicový plyn a ropu prožívají USA a nejnověji také Kanada. Evropa zatím slepě nekopíruje. I zde (především ve Velké Británii, Polsku a naposledy také na Ukrajině) byla podniknuta řada prospekčních i organizačních opatření k exploataci nových energetických surovin. Rozměrů a důsledků severoamerických analogů však zatím nedosahují.

Tento obrázek u nás ještě dlouho neuvidíme. Česká exekutiva se nadále staví k břidlicovému plynu a ropě zdrženlivěji.
Tento obrázek u nás ještě dlouho neuvidíme. Česká exekutiva se nadále staví k břidlicovému plynu a ropě zdrženlivěji.

Evropský parlament k tomu přijal na sklonku loňského roku dvojici speciálních dokumentů: Usnesení o průmyslových, energetikých a ostatních hlediscích břidlicového plynu a ropy a také Analýzu dopadů těžby břidlicového plynu a břidličné ropy na životní prostředí.

Z ryze právního hlediska oba citované dokumenty nemají legislativní charakter a pro členské státy EU27 nejsou nekompromisně závazné. Nicméně, už samotný fakt jejich zrodu a dikce řady formulací poměrně přesvědčivě naznačují, kudy a jak by se mohl rozjet „boom břidlicových projektů“ na starém kontinentu.

Třeba ocenit, že Brusel setrval u své základní energetické premisy. A to: že rozhodnutí o dalším vývoji energetického mixu každého členského státu EU (a tedy i o průzkumu a těžbě ložisek břidlicového plynu a ropy) bylo, je a bude i nadále výlučnou záležitostí dotyčného státu. Přehlédnout ovšem nelze některá jeho doporučení k opatrnosti při povolování nezbytných průzkumů a při celkové regulaci procesu těžby, skladování a distribuce nových energetických surovin z podzemí.

Lokální suroviny, globální změny

Břidlicový plyn a ropa již v této dekádě zásadním způsobem mění skladbu a ceny základních surovinových vstupů pro severoamerickou a dálněvýchodní energetiku. Z břidlicového koláče by si rady ukously i mnohé další země. Energetičtí experti otevřeně přiznávají, že je pouze otázkou času a objemů těžby, kdy a v jaké míře břidlicová ložiska razantně ovlivní situaci na globálních odbytištích. Nikdo také nepochybuje, že zvýšení nabídky levnějších surovin z politicky i ekonomicky stabilnějších regionů než dosud, bude mít četné dopady na vývoj regionální i celosvětové ekonomické scény.

Energetičtí experti otevřeně přiznávají, že je pouze otázkou času a objemů těžby, kdy a v jaké míře břidlicová ložiska razantně ovlivní situaci na globálních odbytištích.

Vedle plusů třeba vidět i některé dočasné mínusy této predikce. Nástup levné a energeticky vydatné suroviny po delší dobu patrně ztlumí současný vědecký výzkum zaměřený na hledání nové, ekonomicky a ekologicky akceptovatelné náhrady za staré fosilní zdroje – především uhlí. Dostatek cenově dostupnějšího břidlicového plynu a ropy se rovněž promítne do dalšího vývoje a uplatnění zatím draze subvencovaných alternativních zdrojů energie.

Nejenom bruselskou exekutivu, ale i národní vlády čeká zásadní rozhodnutí, jak přitom spolehlivě zabezpečit ekologickou bezpečnost v hustě zalidněných oblastech Evropy. Jaké optimální těžební technologie zvolit? Jak s předstihem vyloučit dlouhodobé dopady exploatace břidlicového plynu a ropy na pozemský ekologický půdní a vodní systém a na potravinový řetězec lidí a zvířat?

Nejde o žádný planý poplach a ani o šíření zbytečné paniky. První dokončené studie (a nejenom ekologických iniciativ) už doložily vliv těžby břidlicového plynu na objem emisí skleníkových plynů, na kontaminaci povrchových vod a půdy v těžebních lokalitách. Biologové se obávají důsledků těžařských aktivit na stav lokální flory i fauny, na úroveň biologické diverzity v ohrožených oblastech. Samozřejmě, nikdo neumí bezezbytku vyloučit faktor event. havárie při distribuci již vytěžené suroviny. Ať již na liniích mnohasetkilometrových plynovodů tundrou, anebo ve skladovacích areálech a v tankerech s LNG.

„Robustní svoboda“, anebo „robustní regulace“?

Znalci bruselských poměrů vyrukovali s poloúsměvným a polovarovným antinomem „robustní regulace“ i z titulu budoucích investičních procesů do nového energetického oboru. Opakovaně proklamovaná technologie hydraulického štěpení, i neutuchající přesvědčování regionální exekutivy a občanů o bezpečnosti a spolehlivosti prvních specializovaných technologií pro hlubinné dobývání břidlicového plynu a ropy zatím neeliminovala příslušné obavy.

Akcent na regulaci (i při dodržování principů demokratických svobod, tržní ekonomiky a liberalizovaných národních energetických trhů) patrně vyslyší řada států. Velmi zdrženlivý postoj ke geologickému průzkumu a exploataci potenciálních ložisek obou surovin zaujímají (zatím) pod tlakem znepokojených obyvatel rovněž české úřady a instituce (viz poslední rozhodnutí vlády ČR z 20. 2. 2013).

Do budoucna však nevystačí pouze se zákazy a hrozbami postihů. Stejně neproduktivní by bylo i slepé (a patrně i nekonečné) spoléhání se na zrod a nasazení zázračně výkonné a spolehlivé těžební techniky a dostatečně ekologických technologií. Nová Státní energetická koncepce ČR a nová Surovinová politika nepochybně faktor břidlicového plynu a ropy bilančně zohlední. To ale bez nové legislativy, která bude respektovat vědecko-technický pokrok v oboru, dostačovat nemusí.

A kde chybí exaktně vytýčená legislativní pravidla a ekonomicky a ekologicky promyšlený rámec pro podnikatelské aktivity, tam se zpravidla záhy prosadí nejrůznější lobbistické zájmy a skupiny. Pro příklad netřeba chodit daleko. Vzpomeňme jiný boom, konkrétně tzv. boom fotovoltaiky po Česku. Po posledních auditech, o něž požádal ERÚ, se na světlo prodrala řada alarmujících zjištění. Mj. i několik katastrofických subvenčních kalkulací tohoto alternativního zdroje. Výsledné částky za dobu životnosti již instalovaných fotovoltaických parků přesahující sumu 1 bilion korun přitom nejsou výjimkou...

Aby se tato extrémní situace neopakovala (tentokráte v podzemním břidlicovém provedení) k nabádání Bruselu třeba přistupovat se vší vážností a v dostatečném časovém předstihu.

Autor: spe

Svět plný energie > Témata > „Revoluce“ břidlicového plynu a ropy: V Evropě budeme postupovat střízlivěji?

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt:

Aktuality
7.11.2019 Lomonosov na místě

AKTUALITY - První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dorazila na svou trvalou základnu blízko izolovaného ruského města Pevek na Čukotce, a stala se tak nejseverněji položenou jadernou elektrárnou. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Společnost chce své malé plovoucí elektrárny s reaktory odvozenými od pohonných jednotek jaderných ledoborců nabízet do odlehlých oblastí, zatím ale žádné zahraniční zákazníky nemá. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let, elektrický výkon reaktorů je 70 MW.  celý článek

15.10.2019 Stát elektromobilů ve tmě

AKTUALITY - Zhruba milion domácností, firem, veřejných institucí a dalších odběratelů v americkém státě Kalifornie se v týdnu od 7. října ocitlo bez dodávky elektřiny. Tamní energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je v několika postupných vlnách odstavovala kvůli snížení rizika vzniku lesních požárů.  celý článek

16.7.2019 Emisních povolenek znovu ubude

AKTUALITY - Přebytek emisních povolenek na trhu je podle dat Evropské komise pro 2019 stejný jako v loňském roce. celý článek

12.6.2019 177 GW obnovitelných zdrojů do provozu v roce 2018

AKTUALITY Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů uvedených v roce 2018 do provozu činil 177 GW. celý článek

13.5.2019 Uranová kostka z válečného Německa

AKTUALITY - Fyziky z univerzity v Marylandu překvapila nečekaná anonymní zásilka, ze které se vyklubala palivová kostka z nacistického jaderného reaktoru. celý článek

  

Chcete dostávat své osobní vydání tištěného magazínu Svět plný energie?

Ano, chci

Podporujeme:

SVĚT PLNÝ ENERGIE

Webový magazín a tištěný
čtvrtletník přináší témata,
zajímavosti, rozhovory
a důležité informace nejen
ze světa plného energie.

Pro Lumius, spol. s r.o.
vydává Business Media CZ a BARIDA Agency

Redakce:
Josef Janků, Jan Gregor a další ...

Grafické zpracování:
Michael Ehrlich

Texty:
neoznačené materiály jsou redakční

Foto:
archiv firem a autorů, redakce,
Thinkstock

Kontakt: